Ядэхагъэ гум елъэгъу

Дунэе ыкIи хэгъэгу зэнэкъокъухэм Адыгэ Республикэм исурэттеххэр ахэлэжьагъэх.

Урысыем исурэттех IэпэIасэхэм ясэнаущыгъэ къызыщагъэлъэгъогъэ Iофтхьабзэр Рязань щыкIуагъ. Хэгъэгум ишъолъыр 77-мэ ясурэтышI купи 100 фэдиз зэнэкъокъугъ.

ЗэхэщэкIо купыр сурэтхэм ахэплъагъ. Зэгъэпшэнхэр ышIыхи, IофшIагъэу щыIэр зэфи­хьысыжьыгъ. Художественнэ амалхэр агъэфедэзэ, сурэтхэр анахь дахэу зыгъэ­псыгъэхэр осэшIхэм къыхахыгъэх.

— ЦIыфым узэрэфэгушIорэм сурэтхэр афэгъэхьыгъагъэх. Анахь гъэшIэгъоныр къы­хэбгъэщыныр къинэу щытыгъ, — къытиIуагъ Адыгэ Респуб­ликэм исурэттеххэм я Союз ипа­щэу, Адыгеим иза­служеннэ журналистэу, дунаим щыцIэрыIо сурэттехэу Аркадий Кирнос. Мыекъопэ сурэттех клубэу «Лэгъо-Накъэм» хэтхэм яIофшIэгъи 10 къызэрэхахыгъэм тигъэгушIуагъ.

Сурэт пэпчъ псэ пытым фэ­дэу уеплъы, удэгущыIэ пшIоигъоу ухэщэтыкIы. УинэIосэ цIыф­хэр, сурэтхэр зыщытыра­хыгъэхэ чIыпIэхэр къэп­шIэ­жьы­хэзэ, искусствэм икупкI зэрэлъыIэсыгъэхэм унаIэ теодзэ.

Тыжьыныр къыдэзыхыгъэхэр

Урысыем изэнэкъокъу хэлэ­жьэгъэ къалэхэм Челябинскэ исурэттеххэм апэрэ чIыпIэр афагъэшъошагъ. Адыгэ Рес­публикэм икъэлэ шъхьаIэу  Мыекъуапэ тыжьыныр къыди­хыгъ.

Хэгъэгушхом Адыгеим ищытхъу щызыIэтыгъэхэм тигуапэу шъуащытэгъэгъуазэ. Ахэр: Александр Горский, Эльдарэ Мурат, Борис

Никитиныр, Татьяна Сергиенкэр, Леонид Поповыр, Владимир Романовыр, Инна Кирвяковар, Виктор Лутай.

Тисурэтттеххэм яIофшэгъи 10 анахь дэгъухэм ахалъыта­гъэх.

Словением къыщыхахыгъэх

Сурэттеххэм я Дунэе зэIукIэгъоу Словением щызэхащагъэм хэгъэгу 50 хэлэжьагъ.

ПэшIорыгъэшъ зэнэкъокъум щытекIуагъэхэр осэшIхэм къыхахыгъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къызыфагъэшъошэнхэ алъэкIыщт IофшIагъэхэр 212-рэ хъущтыгъэх. А пчъагъэм щыщэу 23-р Адыгеим исурэттеххэм яех.

Адыгэ Республикэм щыщэу Артем Картавкиным иIофшIагъэу «Мэз гъэшIэгъон» зыфи­Iорэм тыжьыныр къыфагъэ­шъо­шагъ. Тыкъэзыуцухьэрэ ду­наим идэхагъэ сурэтымкIэ къэзы­Iотэрэ А. Картавкиным ти­гъэ­гушIуагъ, игъэхъагъэхэм ахи­гъэхъонэу фэтэIо.

ШIуфэс сурэтхэр

Пэсэрэ лъэхъаным къыще­гъэжьагъэу цIыфхэр зэфатхэх, сурэтхэр зэфагъэхьых. ЯмэфэкI мафэхэм, гушIуагъоу къякIугъэм, IофшIэным гъэхъагъэу щашIыгъэм, нэмыкIхэм афэ­гъэхьыгъэу сурэтхэмкIэ зэфэгушIох. Анахьыбэу къыхагъэщырэр ИлъэсыкIэр ары. Латинэ тхыкIэу «PF-р» тамыгъэу сурэтым тырадзэныр шэнышIу афэ­хъугъ. УрысыбзэкIэ ащ къи­кIырэр «Почтовое фото».

Аркадий Кирнос зэрилъы­тэ­рэмкIэ, Адыгеим исурэттеххэм амал гъэшIэгъонхэр агъэфедагъэх. Сурэтыр цIыфым фэбгъэ­хьы зыхъукIэ, шIум, дэхагъэм уягупшысэ. Унагъом ыцIэкIэ огъэхьымэ, IофшIапIэм ущыт­хъунэу уфаемэ, сурэт пэпчъ екIо­лIэкIэ хэхыгъэ къыфэогъоты.

ЧIыпIэ дахэ тыщэпсэу

Адыгэ Республикэр зыщы­псэурэ чIыпIэр дунаим щагъэшIагъо, анахь дахэмэ ахалъытэ. Къушъхьэ жэкIэфхэр, псыхъо чъэрхэр, мэз дахэхэр, лэжьыгъэ бэгъуагъэ къызыщырахыжьырэ чIыгухэр, культурэм, шIэныгъэм, спортым япхыгъэ псэуа­лъэхэр. Адыгеим ицIыф шIагъо­хэр, зэкъошныгъэр агъэпытэзэ урысхэр, адыгэхэр, къэндзал-­хэр, нэмыкIхэри зы бын-унагъоу зэрэщытхэр, щыIэныгъэм ифэшъхьафырэ лъэныкъохэр сурэттеххэм яIофшIагъэ къы­щагъэлъагъо.

Адыгеир къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэр 2022-рэ илъэсым игъэкIотыгъэу хэдгъэунэфы­кIыщт. МэфэкIым ехьылIэгъэ Iофтхьабзэхэр Адыгэ Респуб­ликэм культурэмкIэ и Министерствэ зэхищэщтых.

Республикэм исурэттеххэр мэфэкI зэхахьэхэм, зэнэкъо­къухэм, къэгъэлъэгъонхэм чанэу ахэлэжьэщтых. Тарихъым инэ­кIубгъохэр, щыIэныгъэм зэхъо­кIыныгъэу халъагъорэр игъэ­кIотыгъэу искусствэм иамалхэмкIэ къагъэлъэгъощтых. Мурад шъхьаIэу яIэр щыIэныгъэр лъы­зыгъэкIотэрэ цIыфым ищы­IэкIэ-псэукIэ гукIэ лъыIэсыхэзэ, шIум, дэхагъэм тафэзыщэрэ цIыфхэр зэрыкIохэрэ гъогур нахь нэфынэ шIыгъэныр, зе­гъэушъомбгъугъэныр ары.

ЕмтIылъ Нурбый.