Шъопсэу, тиныбжьыкIэ шIагъохэр!

Урысые Федерацием самбэмкIэ изэнэкъокъу мэзаем и 2 — 7-м Ермэлхьаблэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм ибэнакIохэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр зэIукIэгъухэм къащыдахыгъэх.

Илъэс 16 — 18 зыныбжь кIа­лэхэр, пшъашъэхэр алырэгъум щызэнэкъокъугъэх. Хэгъэгум ишъолъырхэм ябэнэкIо 700-м нахьыбэ Ермэлхьаблэ испорт Унэшхоу Олимпиадэм хэлэжьэщтхэр зыщагъэхьазырхэрэм щызэIукIагъ.

Москва, Чебоксары, Свердлов хэкур, Адыгэ Республикэр зэнэ­къокъум чанэу хэлэжьагъэхэм, медальхэр анахьыбэу къэзыхьыгъэхэм ащыщых.

Ростов хэкур, Краснодар краир, нэмыкIхэри хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх, ау ти­спортсменхэм апэ ишъынхэ алъэкIыгъэп.

Адыгеим ищытхъу зыIэтыгъэхэр

Мэлгощ Адам, кг 49-рэ, Хьа­къуй Амир, кг 71-рэ, апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх, дышъэ медальхэр къафагъэшъошагъэх.

Гъомлэшк Анзор, кг 53-рэ, Екатерина Соловьевам, кг 80-м къехъу, ящэнэрэ чIыпIэхэр къа­хьыгъэх, джэрз медальхэр ящытхъуцIэхэм къахэхъуагъэх.

Алырэгъум зыщэбанэхэм

Яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу алырэгъум тинарт шъаохэр щыбанэхэзэ, якъулай дэгъоу агъэфедагъ. Хьакъуй Амир купэу зыщыбэнагъэм нэбгырэ 70-м нахьыбэ щызэнэкъокъугъ. Гъомлэшк Анзор зыхэфэгъэ купым спортсмен 50 фэдиз щызэIукIагъ. Мэлгощ Адам бэнэкIо 40-мэ янэкъокъугъ.

Екатерина Соловьевар Лъэустэнхьаблэ щеджэ, итренерыр Нэныжъ Байзэт.

Къуаджэм щырагъэжьагъ

Нэчэрэзыерэ Пщыкъуйхьаб­лэрэ зэпэгъунэгъух, кIалэхэм зы еджапIэм зыщагъасэ. Къоджэ тренерэу Гъомлэшк Алый япащэу Мэлгощ Адам, Хьакъуй Амир, Гъомлэшк Анзор самбэм ишъэф­хэр зэрагъашIэзэ, спортым ящы­Iэныгъэ рапхыгъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледж кIалэхэр щеджэх. Адыгэ Респуб­ликэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адам ятренерэу зэнэкъокъухэм зафагъэхьазыры.

— Нарт шъэо шъыпкъэх, кIэлэ шIагъох, мэшэлахь, — къеIуатэ Делэкъо Адам. — Пытэу алъэ зэрэтеуцощтхэм пылъых. Дунаим самбэмкIэ апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэу, Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу Мэрэтыкъо Сахьидэрэ тиспорт еджапIэ итренер шъхьаIэу ГуIэтыжь Хъалидэрэ сигъусэхэу кIалэхэм Iоф адэтэшIэ. Алырэ­гъум зыщагъасэ зыхъукIэ, гуетыныгъэ ин сыдигъуи ахэлъ. ЩыIэныгъэм адыгэ шэн-хабзэхэр щызэрахьэх.

БэнэкIуитIумэ дышъэр къызэрахьыгъэр къыхэдгъэщызэ, А. Гъомлэшкыри апэрэ чIыпIэм пэблагъэ зэрэхъугъагъэр тренерхэм къытаIуагъ. Анзор ныбжьыкIэ дэд, дышъэри къыдихыгъэу тлъэгъущтэу тэгугъэ.

Монголием кIощтых

Хабзэ зэрэхъугъэу, Урысыем апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыхэрэр дунаим изэнэкъокъу хэлажьэх. Мэлгощ Адамрэ Хьакъуй Амиррэ дунаим иныбжьыкIэхэм язэIукIэгъоу чъэпыогъу мазэм Монголием щызэхащэщтым рагъэблэгъагъэх.

КъафэгумэкIыгъэ­хэм афэразэх

Ермэлхьаблэ самбэмкIэ щыкIогъэ зэнэкъокъум нэбгырабэ еплъыгъ. Тэхъутэмыкъуае автобусымкIэ къикIыгъэхэр, Адыгэ­къалэ, Мыекъуапэ, Нэчэрэзые, Пщыкъуйхьаблэ, Кощхьаблэ, Джэджэхьаблэ, Хьакурынэхьаблэ, фэшъхьафхэм ащыщхэр бэнэгъу­хэм яплъыгъэх. Шъхьащэфыжь, Бэчмызае, Кургъокъой къарыкIыгъэхэри бэ хъущтыгъэх.

— ТибэнакIохэм Iэгу къафы­теуа­гъэх, къафэгушIуагъэх, — ти­зэ­дэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ Де­лэкъо Адам. — Мыекъуапэ испорт Унэшхо тыщыIэм фэдэу къытщыхъущтыгъ. ЗэкIэ къыт­фэгумэкIыгъэхэм гъэзетымкIи «тхьа­шъуегъэпсэу» ятIожьы тшIоигъу.

Медальхэр къэзыхьыгъэхэ Мэлгощ Адам, Хьакъуй Амир, Гъомлэшк Анзор, Екатерина Соловьевар ятренерхэм, Ермэл­хьаблэ къащыфэгумэкIыгъэхэм лъэшэу зэрафэразэхэр къыта­Iуагъ.

Адыгеим ихэшыпыкIыгъэ командэ фэбэнэгъэ нэмыкI ныбжьыкIэхэм тагъэгушIуагъ. ЯIэпэIэ­сэныгъэ зэрэхагъахъорэр зэ­нэ­къокъум къыщагъэлъэгъуагъ.

Адыгэмэ зэраIоу, жъы зимыIэм кIэ иIэп. Мыекъопэ бэнэпIэ еджа­пIэм самбэмкIэ, дзюдомкIэ щагъэсагъэхэр дунаим, Европэм, Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащахьыгъ.

Ермэлхьаблэ щыбэнэгъэ тиныбжьыкIэхэр спортышхом иапэрэ лъэоянэхэм атеуцуагъэх. ЯIэпэIэсэныгъэ зыкъырагъэIэтызэ, ямедальхэм ахагъэхъонэу Тхьэм тафелъэIу. Шъопсэу, тиныбжьыкIэ шIагъохэр! Адыгэ быракъыр зэнэкъокъум дахэу щыжъугъэбыбэтагъ.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэм арытхэр: зэнэкъо­къум хэлэжьагъэхэр.