Республикэм социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустинымрэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ тыгъуасэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэр шъолъырым непэ иIофыгъо шъхьаIэхэр, социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ программэу 2024-рэ илъэсым нэс телъытагъэр пхырыщыгъэ зэрэхъурэр ары зыфэгъэхьыгъагъэр.


— Непэ мары республикэм имэкъу­мэщ хъызмэтшIэпIэ пэрытхэм ащыщ тыщыIагъ, адыгэ къуаер къызэрашIырэр зэдгъэлъэгъугъ, нэужым гъэсэныгъэм иучреждениеу лъэхъаным диштэу гъэ­псыгъэм тыкIогъагъ. Ар зэхэщагъэ зэрэхъугъэм фэшI сышъу­фэраз. Ады­геир къэралыгъо IэпыIэгъу зэратырэ субъектхэм ахэхьэ, хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэн­хэм фытегъэ­псыхьэгъэ хэушъхьафыкIыгъэ программэм къыдыхэлъытагъэу сомэ миллиард илъэс къэс къыфэкIо. Арышъ, а программэр пхырыщыгъэ зэрэхъурэр тшIэным мэхьэнэ ин иI, — къыIуагъ Михаил Мишустиным.

КъумпIыл Мурат Адыгеим ынаIэ къы­тыригъэтэу, Iофыгъоу иIэхэм атегущыIэнхэу амал къызэраритыгъэм фэшI Правительствэм ипащэ «тхьауегъэпсэу» риIуагъ.

— УФ-м и Президенти Правительствэми хэушъхьафыкIыгъэ программэр республикэм щыпхырытщын амал къызэрэтатыгъэм пае лъэшэу тафэраз. Апэрэ илъэсым ащ социальнэ псэуа­лъэхэр хэгъэхьэгъэнхэм тэркIэ мэхьэнэшхо иIагъ. ТапэкIэ, программэм къыщыдэлъытагъэу, инфраструктурэм епхыгъэ проектышхохэм Iоф адэтшIэн гухэлъ тиI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ программэм ишIуа­гъэкIэ реабилитационнэ гупчэ ыкIи цэхэм зыщяIазэхэрэ поликлиникэ зэрашIыгъэхэр къыIуагъ. Унэшхоу квадратнэ метрэ мини 5,5-рэ зэрылъыр респуб­ликэм икъэлэ шъхьаIэ ирайонэу анахьыбэ зыщыпсэурэ «Черемушкэм» щагъэуцугъ. Ащ нэмыкIэуи Мыекъуапэ кIэлэцIыкIухэм апае поликлиникэ, поселкэу Яблоновскэм культурэм и Унэ, Инэм гъэпсэфыпIэ гупчэ охътэ благъэм къащызэIуахыщтых.

АР-м и ЛIышъхьэ хэушъхьафыкIыгъэ программэм къыдыхэлъытагъэхэм къатегущыIэзэ, республикэм икъэлэ шъхьаIэ ипаркэу псыхъо нэпкъым Iутыр зэрагъэ­кIэжьыщтыми игугъу къышIыгъ. ПстэумкIи ащ сомэ миллион 405,7-рэ пэIу­хьащт, 2022-рэ илъэсым аухынэу ары зэрэщытыр. Ау ащ иархитектурэ хахьэрэ бассейным игъэцэкIэжьын пае ахъщэ тедзэ ящыкIагъ. УФ-м и Правительствэ ипащэ ахъщэу зыщыкIэхэрэр къатIупщынэу финансхэмкIэ Министерствэм пшъэрылъ фишIыщтэу ары къызэриIуагъэр.

Михаил Мишустиным Мыекъуапэ ыкIи Мыекъопэ районым ащыпсэухэрэр псэу зэшъощтхэр къаIэкIэзгъэхьащт псырыкIуапIэм ишIын охътабэ темышIэзэ аухыныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытыр къыкIигъэтхъыгъ. Республикэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, ар километри 129-рэ мэхъу, IофшIэнхэр гъунэм рафылIагъэх, илъэсэу къихьагъэм иапэрэ квартал имыкIызэ аухынэу ары зыуж итхэр.

ЗэIукIэгъум икIэухым Михаил Мишустиныр гухэлъ пстэур къадэхъунэу къа­фэлъэIуагъ, республикэр кIэщакIо зы­фэхъугъэхэм зэкIэми министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ зэрахэплъэщтхэр къыкIигъэтхъыгъ.

Адыгеим социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэ­псыхьэгъэ хэушъхьафыкIыгъэ программэр энергетикэм иинфраструктурэ гъэ­псыгъэным, инвестиционнэ проектхэр пхырыщыгъэнхэм, мэкъумэщ хъызмэтым ыкIи туризмэм зягъэушъомбгъугъэным, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэм афэIорышIэ.