«Полярисым» щыIагъ

УФ-м и Правительствэ ипащэу Михаил Мишустиныр тыгъуасэ зыдэщыIагъэхэм ащыщ сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм апае агъэпсыгъэ шъолъыр Гупчэу «Полярис-Адыгея» зыфиIорэр.

Мыр 2019-рэ илъэсым УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ «стратегическэ инициативэхэм» къа­щыдэлъытагъэу къызэIуа­хыгъ. КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, хьисапымкIэ рес­публикэ еджапIэм иподразделениеу ар щыт, очнэ ыкIи пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу нэбгырэ 1600-рэ щеджэ.

УФ-м и Правительствэ ипащэ Гупчэм Iоф щызышIэхэрэм гущыIэгъу афэхъугъ, наукэм, цифрэ шIыкIэхэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ упчIэу кIэлэцIыкIухэм къыфагъэзагъэхэм джэ­уапхэр къаритыжьыгъэх. «Полярис-Адыгея» зыфиIорэ Гуп­чэм икIэлэеджакIохэм ащыщ хьисапышIхэм я Дунэе конгрессэу къалэу Санкт-Петербург щыкIощтым хэлэжьэнэу Михаил Мишустиным ригъэблэгъагъ. Джащ фэдэу «биохакинг» лабораториеу уз зэфэшъхьафхэр зыщызэрагъашIэхэрэм ипроект ипхырыщынкIэ IэпыIэгъу къафэхъу­нэу къыгъэгугъагъэх.

УФ-м просвещениемкIэ иминистрэу Сергей Кравцовыри Iофтхьабзэм хэлэжьагъ. Лъэхъа­ным къыздихьыгъэ технологие зэфэшъхьафхэр къызщызIэкIэбгъэхьан плъэкIыщт кIэлэцIыкIу гупчэхэр, технопаркхэр, IT-клубхэр къэралыгъом ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къазэращызэIуа­хыхэрэр ащ къыхигъэщыгъ. Адыгеири ащ хэщагъэ зэрэхъу­щтым хэплъэщтхэу ары къызэриIуагъэр.

Михаил Мишустиным учреж­дениер гъэсэныгъэ куу аригъэгъотыным зэрэфытегъэпсыхьагъэм къыкIигъэтхъыгъ.

— Сэ сишIошIыкIэ, «Полярис-Адыгея» зыфиIорэ Гупчэр гъэсэныгъэм изэхэщэнкIэ щысэтехыпIэу щыт. Чемпионыбэ иI, ары пакIошъ, хьисапымкIэ олим­пиадэу Кавказ щызэхащэгъа­гъэм текIоны­гъэр къыщыдэзыхыгъи къычIэкIыгъ. Мы Iофым ащ фэдэ екIолIакIэ зэрэфы­шъуиIэм пае сызэрэ­шъуфэразэр къыхэзгъэщымэ сшIоигъу. КIэлэцIыкIоу хьисапыми, дизайными, мультфильмэхэми апылъхэу, олимпиадэхэми текIоныгъэ къащыдэзыхыхэрэр умыгъэшIэгъонхэ плъэкIыщтэп. Наукэм и Мафэ анахьэу ащ фэдэхэр гуапэ пщэхъух, — къыIуагъ Михаил Мишустиным.

— Iоф зышIэмэ, федэ къэзыхьымэ зышIо­игъохэм, обществэм шIуагъэ къыфихьыным фэхьазырхэм, тапэкIэ илъэсыбэрэ цIыфхэм къашъхьэпэщтыр къэзыугупшысыхэрэм сыдигъо­кIи тадеIэным тыфэхьазыр, — къыщыхигъэщыгъ мыщ дэ­жьым КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, «Полярис-Адыгея» зыфиIорэ Гупчэр Адыгэ къэралыгъо ыкIи Мые­къопэ къэралыгъо технологическэ университетхэм ахэхьэрэ псэуалъэхэр ары зыщагъэпсыгъэр. ПстэумкIи гъэсэныгъэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм ащылажьэхэу лабораторие 18 хэхьэ. Ащ нэмыкIэу хьисапымкIэ институтэу В.Стекловым ыцIэ зыхьырэмрэ Политехническэ музееу Москва дэтымрэ хьисапым изэгъэшIэн пае къызэдаугупшысыгъэ оборудование щагъэфедэ. Республикэм иеджа­пIэхэр къыкIухьанхэм фытегъэ­псыхьагъэу лаборатории иI. БлэкIыгъэ илъэсым Гупчэм икIэлэеджэкIо нэбгыри 6-мэ научнэ-техническэ проектхэм я Урысые зэнэкъокъу текIоны­гъэр къыщыдахыгъ. Джы ахэр гъэсэныгъэм и Гупчэу «Сириус» зыфиIорэм ипроектнэ программэкIэ еджэщтых.

Пстэумэ ауж Михаил Мишустиныр наукэм и МафэкIэ къа­фэгушIуагъ, гъэхъэгъэ инхэр ашIынхэу, проект гъэшIэгъонхэм кIэщакIо афэхъунхэу коллективыми, кIэлэеджакIохэми къафэ­лъэIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къу­лыкъу.