Мэкъумэщ хъызмэтым щылажьэхэрэм аIукIагъ

Тыгъуасэ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиныр «Тамбовский» зыфиIорэ хъызмэтшIапIэм нэIуасэ зызыфешIыхэм ыуж Адыгеим имэкъумэщ хъызмэт щылажьэхэрэм ащыщхэм аIукIагъ. Дмитрий Патрушевымрэ КъумпIыл Муратрэ ащ хэлэжьагъэх.

— Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым афэгъэзагъэхэм ящы­IакIэ, Iофыгъоу яIэхэм, зэпахырэ узэу дунаир зэ­лъызыкIугъэм къафихьыгъэ гумэкIыгъохэм защызгъэгъо­зэным сэркIэ мэхьэнэ ин иI. Предпринимательхэм таIукIэныр хэбзэшIу хъу­гъэшъ, ар непи лъытэгъэкIуатэ. Ащ фэдэ Iофтхьабзэхэм субъектым ищыIакIэ зыфэдэр зэдгъэшIэнэу амал къытаты, гумэкIыгъо е упчIэ зиIэхэм тядэIун, ахэм ядэгъэзыжьын тызэдатегущыIэн тэлъэкIы. Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым апае IэпыIэгъоу Правительствэр кIэщакIо зыфэхъухэрэм яшIуа­гъэ къызэрэкIорэри тшIэнэу тыфай, — къыIуагъ Михаил Мишустиным зэIукIэгъур къызэIуихызэ.

Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным фытегъэ­псыхьэгъэ программэм ипхырыщын, мэкъумэщ хъызмэтым щылажьэхэрэм грантхэр яты­гъэн­хэм, IэкIыбым нахьыбэу продукцие гъэкIогъэным япхыгъэ Iофхэр ары анахьыбэу зы­тегущыIагъэхэр.

УФ-м и Правительствэ ипащэ адыгэ къуаем икъыдэгъэкIын хэушъхьафыкIыгъэу игугъу къы­шIыгъ.

— Шъолъыр брэндхэм сыдигъокIи тырякъотэгъу. Рес­пуб­ликэм ыцIэ рязгъэIогъэ гъомылапхъэр къызэтежъугъэ­нэн, ар шъощ нэмыкI зыпарэми къыдимыгъэкIынэу къыдэшъухын зэрэшъулъэкIыгъэр дэгъу дэд, — къыIуагъ Михаил Мишустиным.

Адыгеим икъоешIхэм ялIыкIоу зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр зэдеIэжьхэзэ зэрэфэбэнагъэхэм ишIуагъэкIэ хьыкумхэм ащ фэдэ фитыныгъэ къызэращыдахышъу­гъэр къыхагъэщыгъ. Адыгэ къуа­ер Урысыем ибэдзэршIыпIэхэм ямызакъоу, IэкIыб къэралхэми мыдэеу ащыIокIы. 2012-рэ илъэсым къыщыублагъэу ар Европэм ащэ. Ащ фэдэу IэкIыбым адыгэ къуаер щыIуагъэкIышъунымкIэ тапэкIи къэралыгъор IэпыIэгъу къафэхъуным республикэм икъоешIхэр щэгугъых.

Михаил Мишустиным IэкIыбым зипродукцие щыIузгъэ­кIыхэрэм ащ сертификат зэрэпалъхьэрэм пэIуагъахьэрэм пае субсидие ятыжьыгъэнымкIэ къадеIэным Урысые экспортнэ Гупчэр зэрэфэхьазырыр къы­Iуагъ. Мы лъэныкъом пае ахъщэу республикэм къыратырэр сомэ миллион 450-м нагъэсыгъ. Мы уахътэм адыгэ къуаер къы­дигъэкIынэу фитыныгъэ зиIэр хъызмэтшIэпIи 9 мэхъу, зэкIэри Адыгеим щэлажьэх.

2019-рэ илъэсым УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр Адыгеим иобщественность илIыкIохэм заIокIэм, адыгэ къуаем иIэшIугъэ къыхигъэщызэ, хъыз­мэтшIапIэхэм ягъэкIэжьын пэ­­Iуагъэхьэрэ ахъщэм пае субсидие къызэрафэкIожьырэм нахь зегъэушъомбгъугъэнэу мэкъу- мэщымкIэ министрэм пшъэрылъ фишIыгъагъ.

Шъолъыр брэндхэм язэнэкъо­къоу 2020-рэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ щыIагъэм илъэныкъоу «На всю страну» зыфи­Iорэм адыгэ къуаем ятIонэрэ чIыпIэр зэрэщиубытыгъэми ащ идэгъугъэ къеушыхьаты.

— Адыгэ къуаем икъыдэгъэ­кIын республикэм имэкъумэщ хъызмэт зезгъэушъомбгъу­хэрэм ащыщ. БэдзэршIыпIэм чIыпIэ ин щызыубытэу ыкIи IэкIыбым кIонымкIэ амалы­шхо зиIэ гъомылапхъэу щыт, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

А 1 — 2-рэ нэкIубгъохэр зыгъэхьазырыгъэр
ХЪУТ Нэфсэт.