Хэлажьэрэр шъэ пчъагъ

Самбэ бэнэнымкIэ Урысыем иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу Ермэлхьаблэ гъэшIэгъонэу щэкIо.

БэнакIохэр 100 пчъагъэ зэ­рэхъухэрэм къыхэкIэу пчыхьэм сыхьатыр 10 зэхъум ыужи алырэгъум зэIукIэгъухэр мэзаем и 4-м щызэхащагъэх.

Мэзаем и 6-м зэнэкъокъур Ермэлхьаблэ щаухыщт. Адыгэ Республикэм щыщ ныбжьыкIэхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къа­хьынэу афэтэIо.

Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ итренер шъхьаIэу ГуIэтыжь Хъалидэ къызэрэтиIуагъэу, хэгъэгум ибэнакIохэм ухьазырыныгъэ дэгъу къагъэлъагъо. ТекIоныгъэр къыдэзыхыщтыр пэшIорыгъэшъэу къыхэбгъэщын плъэ­кIыщтэп.