ЧIыфэр къырагъэпщыныгъ

Хьыкум приставхэм Iофэу ашIагъэм ишIуа­гъэ­кIэ агропромышленнэ пред­прия­тиеу хэ­бзэIахь тынхэмкIэ ыкIи тазыр­хэм­кIэ чIы­фэ­шхо зэIузгъэкIагъэм ар къырагъэ­пщыныжьын алъэкIыгъ.

Хьыкумым унашъоу ышIы­гъэм диштэу хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм и Теуцожь межрайон отдел Iоф къызэIуихыгъ, ащ зэритхагъэмкIэ, ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ предприятием сомэ мин 300 къыпщынын фэягъ.

Хьыкум приставыр органи­зацием ипащэхэм аIукIагъ, Iоф къызэрэзэIуахыгъэр ыкIи чIыфэр къызщызэкIагъэкIожьын фэе пIалъэр афигъэнэфагъ. Ащ да­кIоу предприятием мылъкоу IэкIэлъыр ыкIи банкхэм счетэу ащыриIэр зэригъэшIагъ.

Ау унашъоу щыIэр организацием игъом ыгъэцэкIагъэп, ащ къыхэкIыкIэ ар нахь пхъашэу агъэпщынагъ, чIыфэу телъыгъэм нэмыкIэу Iофыр зэрэзэхафырэм къыдыхэлъытагъэу джыри сомэ мини 170-рэ къырагъэпщыныгъ.