Рэхьатныгъэ зыми иIэп

Хэгъэгум гандболымкIэ изэнэкъокъоу суперлигэм щыкIорэм хэлэжьэрэ бзылъфыгъэ командэхэм зичэзыу ешIэгъухэр мы мафэхэм яIагъэх.

«Уфа-Алиса» Уфа — «Кубань» Краснодар — 24:35 (13:19), «Лада» Тольятти ЦСКА — Москва 31:29 (15:12), «Звезда» Звенигород — «Динамо-Синара» Волгоград — 29:23 (16:12).

Мыекъопэ «АГУ-Адыифым» нахь лъэшэу къенэкъокъухэрэ «Уфам» ыкIи «Динамэм» чIэнагъэхэр ашIыгъэх. Арэу щытми, Адыгеим иешIакIохэм загъэрэхьатынэу уахътэ яIэп. Мэзаем и 10 — 11-м клубэу «Адыифыр» «Астраханочкэм» дешIэщт.

Мэзаем и 6-м зэIукIэгъоу щыIэщтхэм кIэухэу афэхъущтым тегъэгумэкIы. «Университетыр» «Ставропольем» дешIэщт. Ижевскэ икомандэ текIоныгъэр къызыдихыкIэ, «Адыифыр» ауж къинэхэрэм къахэкIыжьын ылъэ­кIыщтмэ къэшIэгъуае хъущт. «Лучыр» «Динамэм» дешIэщт, ащ кIэухэу фэхъущтыми тегъэгумэкIы.

ЧIыпIэхэр

1. «Ростов-Дон» — 30
2. «Лада» — 28
3. ЦСКА — 26
4. «Звезда» — 26
5. «Астраханочка» — 24
6. «Кубань» — 20
7. «Ставрополье» — 12
8. «Университет» — 10
9. «АГУ-Адыиф» — 6
10. «Динамо» — 4
11. «Уфа» — 4
12. «Луч» — 4.

«Ростов-Доныр» апэ ит, ау «Ладэр» кIэхьажьынкIи пшIэхэщтэп. ЦСКА-м чIэнагъэ ышIы­гъэшъ, медальхэм афэбанэхэрэм япчъагъэ хэхъо. Ауж къинэрэ командэхэм рэхьатныгъэ яIэп. Я 9-рэ ыкIи я 10-рэ чIыпIэхэм афэбэнэщтхэр нахьыбэ хъугъэх.