Мэзаем и 8-р — урысые наукэм и Маф

Адыгэ РеспубликэмкIэ наукэм иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Урысыем дунэе наукэм иIахьышIу хишIыхьагъ. ЦIыфхэм ящыIакIэ зыкъезыгъэIэтыгъэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаир нахьышIоу тэзыгъэшIэгъэ текIоныгъэ­шхохэр тихэгъэгу ишIэныгъэлэжьхэм ашIыгъэх.

НепэкIэ тихэгъэгу научнэ-техническэ амал дэгъу-хэр иIэх. Джырэ урысые наукэм ипшъэрылъ шъхьаIэхэр IэпэIэсэныгъэшхо зыхэлъ кадрэхэр къэгъэхьа­зырыгъэнхэр, научнэ ушэтынхэм зягъэушъомбгъу­гъэныр, наукэмрэ техникэмрэкIэ гъэхъагъэу яIэхэр цIыф жъугъэхэм зэлъягъэшIэгъэныр ары.

НаукэмкIэ учреждениехэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэ­нымкIэ, научнэ IофышIэхэмрэ шIэныгъэлэжь ныбжьыкIэхэмрэ загъэчанынхэмкIэ мы аужырэ илъэсхэм Адыгэ Республикэм амалышIухэр щызэрахьагъэх. КIэлэцIыкIу сэнаущхэр къыхэзыгъэщырэ ыкIи ахэм адэлэжьэрэ гупчэу «Полярис-Адыгея» зыфиIорэмрэ кIэлэцIыкIу технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэмрэ кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ янаучнэ-тех­ническэ амалхэм зыкъызэIуягъэхыгъэным фытегъэ­псыхьагъэх. Производствэхэм нахьыбэу шIуагъэ къа­тыным, джырэ шапхъэхэм адиштэу ахэр зэхэщэгъэнхэм япхыгъэ IофыгъохэмкIэ шIэныгъэлэжьхэм про­из­водственнэ предприятиехэм зэдэлэжьэныгъэу адыряIэр гъэпытэгъэным мэхьанэшхо раты.

Адыгэ РеспубликэмкIэ наукэм иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр, шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIыр зыщыхэжъугъэунэфыкIырэ мафэм дэгъоу Iоф зэрэшъушIэрэм, Адыгеим ихэхъоныгъэ шъуиIахьышIу зэрэхэшъушIыхьэрэм афэшI тызэрэшъуфэразэр шъо-
тэIо. ШъуисэнэхьаткIэ гъэхъэгъакIэхэр шъушIынэу, псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэ-псэукIэ дэгъурэ шъуиIэнэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъунэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный