Мэзаем зимэфэкIхэр

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм пенсиер е нэмыкI ахъщэ тынхэр зыIэкIигъахьэхэрэм ащыщэу нэбгырэ 27-мэ яюбилей мы мазэу къихьагъэм хагъэунэфыкIыщт.

Ахэм янахьыбэм, ар нэбгырэ 19, аныбжь илъэс 90-рэ мэхъу, нэбгыриймэ илъэс 95-рэ юбилеир хагъэ­унэфыкIыщт. БзылъфыгъитIумэ, зыр Мыекъуапэ, адрэр Шэуджэн районым ащэпсэух, мы мазэм аныбжь илъэси 100 мэхъу. ЗэкIэ зимэфэкIхэр Хэгъэгу зэошхом иветераных, хэлэжьагъэх е тылым щыIагъэх.

Зэрэхабзэу юбилярхэм УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр къызщафэгушIорэ тхылъхэр къаIукIэщтых. ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэ иIофышIэхэри афэгушIох, псауныгъэ яIэу джыри бэрэ ягупсэхэм ашъхьагъ итынхэу афэлъаIох!

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.