Мырзэ Резыуан къахэщы

2020 — 2021-рэ илъэс ешIэгъур хэгъэгум ифутбол командэхэм мэзаем иаужырэ мафэхэм рагъэжьэжьыщт.

Европэм, Зэхэт Араб Эмиратхэм тикомандэхэр ащыIэхэу уплъэкIун зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.


Зэтэгъапшэх

«Ростов» — «Краснодар» — 0:2, «Локомотив» — «Краснодар» — 1:1, «Зенит» — «Арарат» Армения — 4:0, «Динамо» — «Кайрат» Казахстан — 2:0, ЦСКА — «Мурсия» Испания — 3:1. «Рубин» — «Химки» — 2:2.

«Краснодар» «Ростовым» зыIокIэм, «Краснодар» иешIакIоу Магомед Сулеймановым гъогогъуи 2 къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ.

«Рубин» ыкIи «Химки» зызэIокIэхэм, нарт шъаоу Мырзэ Резыуан тигъэгушIуагъ. Къэбэртэе-Бэ­лъкъарым щапIугъэ ешIакIом IэпэIэсэныгъэ дэгъу къыгъэлъэгъуагъ.

«Рубин» 2:0-у зэIукIэгъур ыхьызэ, я 54-рэ ыкIи я 72-рэ такъикъым Р. Мырзэм «Рубин» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ.

«Спартак» Латвием, Беларусым якомандэхэм мэзаем и 6 — 7-м адешIэщт. «Динамэр», ЦСКА-р, фэшъхьаф командэхэри уплъэкIун ешIэгъухэм ахэлэжьэщтых.