КIуачIэхэм ахагъэхъощт

«Россети Кубань» и Адыгэ шъолъыр къутамэ 2021-рэ илъэсым Краснодар краим ыкIи Адыгэ Республикэм ямуниципальнэ образо­вании 8-мэ электроэнергиер язытырэ псэолъэ 47-рэ ащызэблихъунэу ыгъэнэфагъ.

Ахэм киловатт 35 — 110-рэ къа­ты, социальнэ ыкIи промыш­леннэ псэолъэ зэфэшъхьафыбэ япхыгъ. Специалистхэм транс­форматорхэр, кIуапIэхэр, нэмыкI оборудованиехэр зэбла­хъу­щтых, агъэцэкIэжьыщтых, ма­шIом щыухъумэгъэнхэу ашIыщт.

Киловатт 35-рэ къэзытырэ подстанциеу «Кужорская» зыфиIорэр ыкIи Мыекъопэ районым электричествэр езытырэ кIуапIэу ащ епхыгъэхэр икIэ­рыкIэу ашIыжьынхэу охътэ благъэм рагъэжьэщт. Ахэр загъэкIэжьыхэрэм ыуж мегавольт 20-м нэсэу кIуачIэ яIэ хъущт.

Мы подстанцием социальнэ псэуалъэхэр епхыгъэх ыкIи станицэу Кужорскэм щыпсэурэ нэбгырэ миниплI фэдизмэ электричествэр аIэкIегъахьэ. Ащ имызакъоу, Адыгеим иэкономикэкIэ мэхьэнэ ин зиIэ мэ­къумэщ хъызмэтшIапIэу, пчэныщэм хэшIыкIыгъэ гъо­мылапхъэхэр къыдэзгъэкIырэ комплексэу «Мирный-Адыгея» зыфиIорэри епхыгъ.

Мы уахътэм энергетикхэм проектхэм Iоф адашIэ. Нэужым жъы хъугъэ трансформаторитIум ачIыпIэкIэ зэпстэумкIи мега-вольт 20 кIуачIэу яIэу тIу агъэуцущт, нэмыкI оборудованиеу подстанцием Iоф езгъа­шIэхэрэр зэблахъущтых. Джащ фэдэу электричествэм икIуапIэу километрэ 11 икIэрыкIэу ашIыжьыщт.

— Илъэсищ благъэм Мые­къуапэ иподстанциехэу «Северная», «Черемушки» зыфиIо­хэ­рэр, Мыекъопэ районым электроэнергиер IэкIэзгъахьэхэу «Кужорскэр», «Тульскэр» ыкIи «Садовэр», Джэджэ районым иподстанциеу «Комбизавод» зыфиIорэр икIэрыкIэу тшIы­жьынхэу гухэлъ тиI. Мы псэуа­лъэхэр гъэкIэжьыгъэ зыхъукIэ, кIуачIэхэм ахэхъощт, шъо­лъыр инвестиционнэ проект зэфэ­шъхьафхэм япхырыщынкIэ яшIуа­гъэ къэкIощт, — къыIуагъ Адыгэ шъолъыр къутамэм ипащэу Рустам Маг­деевым.