Къалэм изэтегъэпсыхьан лъагъэкIуатэ

Федеральнэ программэу «Iэрыфэгъу къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэныр» зыфиIорэр гъэцэкIэгъэныр УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэм ащыщ.

Ащ къыдыхэлъытагъэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ изэтегъэпсыхьан лъагъэ­кIуатэ. 2021-рэ илъэсым урамэу Краснооктябрьскэм (урамхэу Пушкинымрэ Комсомольскэмрэ азыфагу) тет скверыр зэты­рагъэпсыхьажьыщт. Мыекъуапэ щыпсэухэрэм рейтинг мэкъэтынымкIэ ар къыхахыгъ.

Къэлэ администрацием къызэрэща­IуагъэмкIэ, зыгъэпсэфыпIэ заулэ ащ хэтыщт, джащ фэдэу лъэсрыкIо гъогу­хэр кIэу фашIыщтых. Ащ нэмыкIэу къэзыгъэ­нэфырэ ыкIи архитектурнэ пкъыгъо цIыкIухэр агъэуцущтых, ятеплъэкIэ ахэр мыIэрысэм фэдэщтых.

— «ПсэупIэр ыкIи къэлэ щыIакIэр» зыфиIорэ лъэпкъ проектым игъэцэкIэн ишIуагъэкIэ республикэм икъэлэ шъхьаIэ нахь дахэ, гупсэф мэхъу. Къалэм щыпсэурэ цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къыдэтлъытэзэ, анахь агъэфедэрэ чIыпIэхэр апэ зэтетэгъэпсыхьэх. Дизайн-проектым общественностыр хэплъэ, — еIо Мые­къуапэ имэрэу Андрей Гетмановым.

Джащ фэдэу федеральнэ программэм къыдыхэлъытагъэу, мы илъэсым Мые­къуапэ дэт фэтэрыбэу зэхэт унэ 30 къызэлъызыубытырэ щагу 25-рэ зэтырагъэпсыхьащт. Федеральнэ, шъолъыр ыкIи чIыпIэ бюджетхэм къахэхыгъэ сомэ миллион 87-рэ ащ пэIуагъэхьанэу агъэ­нафэ. Мы Iофтхьабзэр зэрэзэхащэрэм ынаIэ тет Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ДЕЛЭКЪО Анет.