Краснодар щешIагъэх

«Кубань-2-ДЮСШ» Краснодар – «АГУ-Адыиф-2» Мыекъуапэ – 27:16 (17:6).
ТиешIакIомэ къахэщыгъэр: К. Суворова – 5.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«Кубань-2» — «Адыиф-2» — 31:21 (15:11).
«Адыиф-2»: Казанджян — 5, Никулина — 4, Коваленко — 4, Къэбж — 2.

Апшъэрэ купым хэт гандбол командэхэр мэзаем и 2 — 3-м зэдешIагъэх. Краснодар щыщ пшъашъэхэр яIэпэIэсэныгъэкIэ зыкъыуагъаштэ, апэ итхэм ащыщых. «Адыиф-2-р» я 5-рэ чIыпIэм щыI.

Мэзаем и 10 — 11-м «Адыиф-2-р» «Динамо-Синара-3» Волгоград Мыекъуапэ щыIукIэщт.