ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным пай

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ къеблэгъэрэ хьакIэхэм ыкIи щыпсэухэ­рэм апае гъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэрэ егъэджэнхэр Къэралыгъо автоинспекторхэм зэхащагъ.

Ахэм ягъусагъэх Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ и Общественнэ со­вет илIыкIохэр.

ГъогурыкIоным хэлэжьэрэ лъэсрыкIохэм ящынэгъончъагъэ полицейскэхэм анаIэ тырагъэтызэ, мэзэхэ уахътэм зызэрэ­фэсакъыжьынхэ фэе шIыкIэхэр къафаIотагъэх. КIымэфэ лъэхъаным ащыгъ шъуашэхэр зэрэшIуцIашъохэм къыхэкIыкIэ водительхэм тэрэзэу ахэр алъэгъухэрэп. Джащ пае нэфынэр къэзытырэ пкъыгъохэр агъэфедэхэмэ нахь зэрэтэрэзыр агу къагъэкIыжьыгъ.

Общественнэ советым илIыкIоу Къыкъ Бэллэ ныбжьыкIэ лъэсрыкIохэм зафигъазэзэ, гаджетхэр ыкIи тхьакIумэ Iулъхьэхэр гъогу зэпырыкIыпIэхэм щамыгъэфедэнхэу, кIакоу ащыгъхэм апыт шъхьэрыхъонымкIэ зыдэплъэщтхэ лъэныкъор амыгъэбылъынэу ариIуагъ.

ЗэхэщакIохэм нэфынэр къэзытырэ пкъыгъо зэфэшъхьафхэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм аратыгъэх ыкIи лъэсрыкIо­хэр щынэгъончъэу гъогум щы­зекIонхэмкIэ мыщ фэдэ егъэ­джэнхэм яшIуагъэ къызэрэ­кIо­щтым яцыхьэ зэрэтелъыр ха­гъэунэфыкIыгъ.