БзэджэшIагъэ зэрихьагъэу егуцафэх

Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым исанитаркэ гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэ­джэ­шIагъэ зэрэзэрихьагъэм пае уголовнэ Iоф къыфызэIуахыгъ.

Илъэс 23-рэ зыныбжь бзылъфыгъэр 2018-рэ илъэсым мэкъуогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу санитаркэу аштагъ, ау ащ къыщегъэжьагъэу 2020-рэ илъэсым имэзае нэс ар Iофы­шIэм къэкIуагъэп. Арэу щытми, хэбзэгъэуцугъэр ыукъозэ лэ­жьа­п­кIэр ащ къаIихыгъ. Медицинэ учреждением сомэ мин 366-рэ фэдиз чIэнагъэ ригъэшIыгъ.

Урысые Федерацием и Следственнэ комитет иследственнэ гъэIорышIапIэу Адыгэ Респуб­ликэм щыIэм ипресс-къулыкъу къызэрэщаIуагъэмкIэ, уголовнэ Iофым изэхэфын джыри макIо. Бзылъфыгъэр IофышIэ къызэрэмыкIорэр зыушъэфыгъэхэр джырэкIэ агъэунэфых.

(Тикорр.).