«Сисэнэхьат сыгу рехьы»

Евгений Скрябиныр «Россети Кубань» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ иучасткэу Мыекъопэ районым щыIэм имастер.

Краснодар краимрэ Адыгэ Республикэмрэ яэнергетическэ комплекс изегъэушъомбгъун иIа­хьышхо зэрэхилъхьэрэм фэшI, ГОЭЛРО-м иплан заштагъэр илъэси 100 зэхъум, УФ-м энергети­кэмкIэ и Министерствэ ищытхъу тхылъ ащ къыфагъэшъошагъ.

Евгений ошIэ-дэмышIэу мы лъэныкъом къыхэ­фэгъэ цIыфхэм ащыщэп. ИцIыкIугъом къыщыублагъэу ятэ илъагъо зэрэтехьащтыр, энергетик зэрэхъущтыр теубытагъэ хэлъэу ышIагъ. Борис Скрябиным ищыIэныгъэ инахьыбэр мы сэнэхьатым ритыгъ, Среднеуральскэ гидроэлектростанцием Iоф щишIагъ, Адыгеим къызегъэзэжьым, гъучIым ыкIи бетоным ахэшIыкIыгъэ пкъыгъохэр къызщашIырэ заводым иэнергетикыгъ.

Евгений мы сэнэхьатымкIэ апшъэрэ гъэсэ­ныгъэ Пшызэ мэкъумэщ ин­ститутым щызэригъэ­гъотыгъ. Илъэс 14 хъугъэ зырылажьэрэр, электромонтерэу ригъажьи, мастерым нэсыгъ.

— Цыхьэ зыфэпшIын цIыф, иIофшIэн хэшIы­кIы­шхо фызиIэ специалист. Сыд фэдэрэ чIыпIэ къини хэкIыпIэ къыфигъотын елъэкIы. Зыфэгъэзэгъэ хъызмэтым изытет хэзыгъэ имыIэу ешIэ, иIофшIэгъу ныбжьыкIэхэм иопыткIэ, шIэныгъэу иIэмкIэ адэгощэными сыдигъокIи фэхьазыр. Акъыл зы­хэлъ егъэджакIу, цIыфхэм шъхьэ­кIэфэныгъэшхо къы­фашIы. Тыныр къытефэ шъыпкъэу къыратыгъ, — аIуагъ иIофшIэгъухэм.

Участкэу Евгений Скрябиныр зыфэгъэзагъэр анахь псынкIэхэм ащыщэп. Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ къыпэIулъ, къушъхьэ лъапэмкIэ нахь щыI. ПсэолъэшIыным лъэшэу зыщеушъомбгъу, ащ электросеть инфраструктурэ ищыкIагъ. ЗэпырыкIыпIабэ зиIэ мэз чIыпIэуи щыт. Ощхышхо, жьыбгъэри игъу­сэу, бэрэ щэIэ, кIымафэм лъэшэу къыщесэу къызэрэхэкIырэри макIэп. А зэпстэумэ сыд фэдизэу уафэхьазырыми, электричествэм икъэтын зэрэзэщагъэкъощтыр зи арэп. Ащ фэшI Скрябиным ибригадэ сыдигъокIи Iофхэм язытет лъэплъэ, зыгорэ зэщыкъуа­гъэми, охътэ кIэкIым зэ­тыра­гъэуцожьы.

— Къиныбэ къыхафэми сиIофшIэн шIу сэлъэгъу, — ыIуагъ Евгений. — Электричествэр згъэIоры­шIэныр сыгу рехьы. Ащ тищыIэныгъэ чIыпIэшхо щеубыты. Инэу къэIуагъэ хъущтми сшIэрэп, ау цIыф­хэм яунэхэр зэпыу фэмы­хъоу къэнэфынхэр сэр­кIэ анахь тын лъапI. А мэшIобзый цIыкIоу яттыхэрэм щыIэныгъэр нахь Iэ­рыфэгъу къафашIы, гу­шIуагъо гори къафахьы.