Пшъэрылъхэр къафишIыгъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Респуб­ликэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм хэлэжьагъ. 2020-рэ илъэсым ведомствэм Iофэу ышIагъэхэр ащ щызэфахьысыжьыгъэх.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм и Апшъэ­рэ хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэт, Адыгеим ипрокурорэу Игорь Шевченкэр. АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэу БрантIэ Мурадин коллегиер зэрищагъ.

Зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм зафигъазэзэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфы­кIыгъ пандемием ыпкъ къикIыкIэ гъэрекIо полицием иIофышIэхэр къиныгъохэм яутэкIынхэ фаеу зэрэхъугъэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ ведомствэм Iофэу ышIагъэхэр зэфихьысыжьхэзэ, Урысыемрэ ЮФО-мрэ ялъытыгъэмэ, фэдэ 1,5-кIэ нахь макIэу Адыгеим бзэджэшIагъэхэр зэрэщызэрахьагъэр хигъэунэфыкIыгъ. Ау ащ дакIоу КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ зыныбжь имыкъугъэхэм хэбзэукъоныгъэхэр амышIынхэмкIэ, ахэр зэщыгъэкъокIо купхэм зэрахащэхэрэм ягъогупэ пыбзыкIыгъэнымкIэ амалэу зэрахьэхэрэр нахь агъэлъэшын зэрэфаер. Хэбзэнчъэу наркотикхэр зэрагъэзекIорэм ябэныжьыгъэным япхыгъэ Iофы­гъохэм нахь лъэшэу анаIэ атырагъэ­тын зэрэфаер республикэм и ЛIышъхьэ шъхьафэу къыхигъэщыгъ.

Джащ фэдэу гъогухэм тхьамыкIагъоу къатехъухьэхэрэм къакIегъэчыгъэнымкIэ, цIыфхэр нахь макIэу ахэм ахэфыкъухьанхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьанхэ зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ. Республикэм ипащэхэм автомобиль гъо­гухэм ягъэцэкIэжьынкIэ, яшIынкIэ, гъогурыкIонымкIэ шапхъэхэр зыукъохэрэр къэзыгъэлъэгъорэ видеоамалхэр урамхэм атегъэуцогъэнхэмкIэ Iофышхо зэрашIэрэр ащ къыхигъэщыгъ.

Республикэм ипащэ экономическэ бзэджэшIагъэхэм, къолъхьэ тын-Iыхыным ябэныжьыгъэным, предпринимательхэм яфедэхэр къэухъумэгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэм шъхьафэу къащыуцугъ. Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афи­шIыгъ общественнэ организациехэмрэ волонтер объединениехэмрэ зэдэлэжьэныгъэу адыряIэр агъэпытэнэу, цIыфхэм ягумэкIыгъохэр псынкIэу афызэшIуахынэу.

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр пIалъэ горэкIэ зыгъэцакIэу БрантIэ Мурадин 2020-рэ илъэсым ведомствэм Iофэу ышIагъэхэр зэфихьысыжьыгъэх.

«2019-рэ илъэсым елъытыгъэмэ, гъэ­рекIо республикэм бзэджэшIагъэу щызэрахьагъэр процент 12,4-кIэ нахь макI, бзэджэшIэгъэ хьылъэу зэрахьагъэр проценти 9-кIэ нахь макI», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипащэ.

АР-м хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ и Министерствэ икъулыкъухэм зэдэлэжьэныгъэ адыряIэным епхыгъэ IофыгъохэмкIэ къэгущыIагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэт, респуб­ликэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэр.

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ и Министерствэ иIофышIэ заулэмэ 2020-рэ илъэсым дэгъоу Iоф зэрашIа­гъэм фэшI Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэрэ ярэзэныгъэ тхылъхэр, ведомствэ наградэхэр афагъэ­шъошагъэх. Зэхэсыгъом икIэух Адыгеим и ЛIышъхьэ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къу­лыкъухэм яIофышIэхэм дэгъоу Iоф зэра­шIагъэм фэшI тхьашъуегъэпсэу ариIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу