«Ошъутенэм» дунаим щеплъых

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иэстраднэ ансамб­лэу «Ошъутенэм» ипчыхьэзэхахьэ онлайн къэгъэлъэгъон иIагъ.

Урысыем, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ адыгэхэр нахьышIоу зэрэшIэнхэм, язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм афэгъэхьыгъэ зэхахьэм тилъэпкъ орэдхэр щы­жъынчыгъэх, музыкальнэ Iэмэ-­псымэхэмкIэ произведениехэр къырагъэIуагъэх.

Иорданием щыпсэурэ адыгэ­хэм къызэIуахыгъэ Интер­нет-­телевидениеу «Адыгэ ТВ» зы­фиIорэмрэ Адыгэ Респуб-ли­­кэм и Къэралыгъо филармоние инэкIуб­гъорэ онлайн­-концертыр къа­щагъэлъэ­гъуагъ. Эфирым занкIэу «Ошъутенэр» къихьи, Иор­данием, Гер­манием, Израиль, Тыркуем, США-м, Европэм инэмыкI хэгъэгухэм арыс­хэр пчы­хьэзэхахьэм еплъы­гъэх.

Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ журналистэу ТIэшъу Свет­ла-нэ­рэ артистэу ОелI Адамрэ зэхахьэр зэращагъ. Ан­сам­блэм хэт артистхэр къа­гъэгу­щыIагъэх.

— Нэбгырэ миллиони 10-м нахьыбэ зэплъыгъэ концертым композиторэу ХьакIэко Алый ыусыгъэ произведениехэр, ижъы­­рэ адыгэ орэдхэр щыIугъэх, — къытиIуагъ ТIэшъу Свет­ланэ. — Филармонием изал цIыфхэр чIэмысыхэу дунаим къыщытэплъыгъэх. Адыгэ орэдхэмкIэ, тарихъ къэбархэмкIэ тилъэпкъэ­гъухэм талъыIэсыгъ. Концертыр агу зэрэрихьыгъэр тагъашIэ ашIоигъоу телефонкIэ къытеуагъэр, къытфэтхагъэр макIэп.

Адыгабзэр, лъэпкъ шэн-ха­бзэхэр нахьышIоу зэрагъэшIэнхэмкIэ ащ фэдэ пчыхьэзэха­хьэхэр нахьыбэрэ афызэхащэ ашIоигъоу IэкIыбым щыIэ ти­лъэпкъэгъухэр къэлъэIуагъэх.

Адыгэ къушъхьэхэм яхьылIэгъэ орэдэу Бырсыр Абдулахьрэ ХьакIэко Алыйрэ зэдаусыгъэм уедэIузэ, тичIыналъэ идэхагъэ нэгум къыкIэуцо. Мэмэт ехьылIэгъэ орэдыри гум къегущыIыкIы.

— «Гощэгъэгъым игъыбзэ» уедэIузэ, тичIыналъэ идэхагъэ нэгум къыкIэуцо. Мэмэт ехьылIэгъэ орэдыри гум къегущыIыкIы.

— «Гощэгъэгъым игъыбзэ» концертым къыщысIуагъ. НэмыкI шIэжь орэдхэри къыхэ­сыдзагъэх, — игупшысэхэм тащегъэгъуазэ Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ артисткэу Даутэ Сусанэ. — Пчыхьэзэ-ха­хьэм ишIуагъэкIэ дунаим щы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм, ис­кусствэр зышIогъэшIэгъонхэм талъыIэсыгъ. ТIэшъу Светланэ зэдэгущыIэгъухэр дэгъоу зэ­ригъэпсыгъэхэм фэшI лъэшэу тыфэраз. ОелI Адами гущыIэ фабэхэр къыфатIохэ тшIоигъу…

Ягуапэу хэлэжьагъэх

«Ошъутенэм» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, композиторэу ХьакIэко Алый ансамблэм пае зэригъэфэгъэ орэдхэр дунаим щызэхахыгъэх.

Юрий Конжиныр урыс, ти­республикэ щапIугъ. «Ошъуте­нэм» хэтэу адыгабзэкIэ орэдхэр къеIох. Лъэпкъхэм язэпхыныгъэ гукIэ зэрэхэлажьэрэр иIофшIагъэкIэ къегъэлъагъо.

Артистхэу Мамхыгъэ Маринэ, ПIатIыкъо Маринэ, Юрий Конжиным, Жарэкъо Руслъан, Даутэ Сусанэ, Хьазэщыкъо Мо­сэ агъэжъынчыгъэ лъэпкъ орэд­хэм Адыгэ Республикэм ихэ­хъоныгъэхэр къаIуатэ.

Тэ — ты Адыг

ШIэныгъэлэжьэу, общест­веннэ IофышIэшхоу ЛIыIужъу Адамэ иорэдэу «Тэ — ты Адыг» зыфиIорэмкIэ онлайн-концертыр зэфашIыжьыгъ.

Адыгэу ущыIэным фэшI уиадыга­бзэ, шэн-хабзэхэр пшIэн­хэ, уилъэпкъ, республикэм, хэгъэгоу узыщыпсэурэм щытхъур къафэпхьызэ ущыIэн зэрэфаем ехьылIэгъэ орэдым пчыхьэзэхахьэр къыгъэбаигъэу тэлъытэ.

ЗэлъыIэсыкIэ амалхэр

Иорданием щыпсэурэ адыгэ­хэм къызэIуахыгъэ Интернет-­телевидениеу «Адыгэ ТВ-м» тиреспубликэ иартистхэр зы­хэлэжьэрэ концертхэр къыгъэлъагъохэу бэрэ къыхэкIыгъ.

Адыгэ Республикэм и Къэ­ра­лыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» иконцерт гъэшIэгъонэу къыгъэлъэгъуагъ… Ансамблэм ихудо­жественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Нэхэе Аслъан къызэрэтиIуагъэу, ащ фэдэ пчыхьэзэхахьэхэм пIуныгъэ мэ­хьэнэ ин яI. Лъэпкъ зэ­фы­щытыкIэхэр агъэпытэх, тимузыкальнэ искусствэ дунаим на­хьышIоу щарагъашIэ.

Пщынэо цIэрыIоу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу ЛIыбзыу Аслъан итворчествэ фэгъэхьыгъэ къэгъэ­лъэ­гъоныри гъэшIэгъонэу кIуагъэ.

Зэхахьэхэм язэхэщакIохэм нэмыкI къэгъэлъэгъонхэри агъэ­хьазырых.

ЕмтIылъ Нурбый.