НыбжьыкIэхэм тагъэгугъэ

Мыекъопэ гандбол клубэу «Адыифым» иятIонэрэ командэ апшъэрэ купым щешIэ.

«Адыиф-2-р» Къыблэ шъолъырым щызэнэкъокъухэрэм ахэт, — къытиIуагъ тренер шъхьаIэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Александр Реввэ. — Дгъэсэрэ кIэлэеджакIохэм янахьыбэр 2004 — 2005-рэ илъэсхэм къэхъугъэх. Типшъашъэхэм ащыщхэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ рагъэблэгъагъэх, дунэе зэIукIэгъухэм шIэхэу ахэлэжьэщтых.

«Адыиф-2-м» изичэзыу зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щыкIуагъэх. КIэуххэм шъуащытэгъэгъуазэ.

«Адыиф-2» — «Ставрополье-СУОР» — 30:22 (15:13); ятIонэрэ ешIэгъур: «Адыиф-2» — «Ставрополье-СУОР» — 23:20 (8:11).

«Ростов-Дон-2-р» апэрэ чIыпIэм щыI, очко 40 иI. «Динамо-Синара-2» Волгоград ятIонэрэ чIыпIэм щыI, очко 41-рэ. «Адыиф-2-м» очко 12 къыхьыгъ, я 7-рэ чIыпIэм щыI. Апэ итхэм ябгъапшэмэ, «Адыиф-2-м» ешIэгъу пчъагъэу иIагъэр нахь макI, зэIукIэгъуи 4 – 5 блигъэкIыгъ.

Щылэ мазэм и 27 — 28-м «Адыиф-2-р» «Ростов-Дон-3-м» Мыекъуапэ тIогъогогъо щыIукIэщт. «Адыиф-2-м» анахь дэгъоу щешIэхэрэр суперлигэм хэт «Адыифым» шIэхэу аштэщтых.