«КIымэфэ мэкъамэхэр» гум пэблагъэх

Сурэт къэгъэлъэгъонэу «КIы­мэфэ мэкъамэхэр» зыфи­Iо­рэр республикэм икъэлэ шъхьа­Iэу Мыекъуапэ къыщызэ­Iуахыгъ.

Адыгеим исурэтышIхэм яIофшIэгъэ 50-м нахьыбэ республикэм исурэт къэгъэлъэ­гъуапIэ къыщыхахыгъ. Живописыр, графикэр, бгъэфедэн плъэкIыщт искусствэр Iоф­шIагъэхэм ахэтэлъагъох.

Сурэт пэпчъ кIымафэм щыщ пычыгъо къызэриIуатэрэр зэхэщакIохэм яшIушIагъ. СурэтышIым игупшысэхэр къызэIуихынхэм фэшI шIыкIабэмэ алъэхъу. КIымафэм имэкъамэхэр гукIэ зэригъэжъынчыхэрэр шъо зэфэшъхьафхэр зэригъэфедэхэрэм къаIуатэ.

СурэтышI цIэрыIоу ПэтIыощэ Феликс ты­къэзыуцухьэрэ дунаим идэхагъэ IофшIагъэм къыщегъэлъагъо.

Хъызмэт Iофыгъохэр унагъохэм зэрагъэ­цакIэхэрэр, цукухэр зэрагъэфедэхэрэр, пенсием кIуагъэр унэм исэу гъэзетым гу­псэфэу зэреджэрэр, Кавказ къушъхьэхэм ятеплъэхэр сыдигъуи зэрэдахэхэр, осым итеплъэ, кIымафэмрэ къушъхьэпс чъэрхэмрэ язэгъэпшэнхэр, фэшъхьаф сурэтхэри гъэшIэгъоных. П. Амасьян, В. Баркиным, В. Бредихинам, В. Нихотиным, нэмыкIхэм яIофшIагъэхэр лъэгъупхъэх.

ЗэлъашIэрэ сурэтышIэу, архитекторэу Быр­сыр Абдулахь лъэпкъым итарихъ, шэн-хабзэхэм афэгъэхьыгъэ сурэтым адыгэхэм я ИлъэсыкIэ зэрэхэлажьэхэрэр къыщегъэлъа­гъо. Адыгэ шъуашэм идэхагъи узыIэпещэ.

Адыгэ Республикэм щашIэрэ сурэтышIэу, IофшIэным иветеранэу Эдуард Овчаренкэм кIымэфэ мэкъамэхэм шIыкIэшIу къафигъотыгъ. «Гъэтхэ мафэм илъэсрэ уегъашхэ» зыфиIорэ адыгэ гущыIэжъыр сурэтым гум къегъэкIы.

Iанэр дахэу зэгъэфагъэ, мыIэрысэм къы­щегъэжьагъэу шхыныгъуабэ тет. Унагъор илъэсым дэгъоу зэрэлэжьагъэр сурэтышIым къегъэлъагъо.

Урамым зэрэщыджэгухэрэр, цIыфхэм кIымафэм къыхахырэ зэIукIапIэхэр, кIыма­фэмрэ транспортымрэ, нэмыкIхэм уяплъын­кIэ гъэшIэгъоных.

— КIымэфэ лъэхъаныр сурэтышIхэм къа­гъэлъагъозэ, шIыкIабэ къагъотыгъ, — къы­Iуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу, республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Шэуджэн Бэлэ. — КIымафэм икуупIэ сурэтымкIэ къэошIэ. Ащ дакIоу, сурэтым хырыхыхьэу хэлъыри къыхэбгъэщы пшIоигъоу урегъэгупшысэ. СурэтышIхэм дунаир зэралъэгъурэ шIыкIэр тшIогъэшIэгъон.

Сурэтхэр зыщашIыгъэ чIыпIэхэр къэпшIэжьыхэу къызэрэхэкIырэм искусствэм ибаиныгъэхэр къегъэлъагъох. Мэзаем и 10-м нэс къэгъэлъэгъоныр Мыекъуапэ щыкIощт. «КIымэфэ мэкъамэхэр» «зэхэзыхы» зышIоигъохэр зэхэщакIохэм рагъэблагъэх.