Адыгеим и ЛIышъхьэ хэлэжьагъ

«Единэ Россием» и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым партием ятIонэрэу ригъэкIокIыгъэ Социальнэ онлайн-форумыр зэрищагъ. Пандемием илъэхъан цIыфхэм IэпыIэгъоу арагъэгъотырэр нахьышIоу зэхэщэгъэныр ары ар зыфэ­гъэхьыгъа­гъэр. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх партием и Генсовет и Секретарэу Андрей Турчак, федеральнэ министрэхэр ыкIи волонтер гупчэхэм ялIыкIохэр.


Адыгеир форумым къыщигъэлъэгъуагъ республикэм ипащэу, «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат.

Дмитрий Медведевым пэублэ псалъэ къышIызэ охътэ мыпсынкIэу тызыхэтым цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным партием ыкIуачIи, амалэу IэкIэлъри зэрэрихьылIэщтыр хигъэунэфыкIыгъ.

— Пандемием илъэхъан тызэгъусэу Iоф зэрэзэдэтшIагъэм фэшI партием хэтхэм, волонтерхэм тафэраз. Iофхэм язытет нахь зыпкъ еуцожьы, ау джыри тапэ илъыр бэ. Арышъ мы IофшIэныр лъыдгъэкIотэщт, — къыIуагъ «Единэ Россием» и Тхьаматэ.

2020-рэ илъэсым зэхащэгъэ апэрэ Социальнэ форумым волонтерхэм предложениеу къыщахьыгъэхэм УФ-м и Президентэу Владимир Путиным адыригъэштагъ ыкIи ахэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэхэ хъугъэ.

Гуфитхэм къахьыгъэ предложениякIэхэм къэзэрэугъоигъэхэр ахэплъагъэх. ГущыIэм пае, нэжъ-Iужъхэр зыщаIыгъ унэе унэхэм яIофшIэн лицензие пылъыныр, нэмыкIхэри. НыбжьыкIэхэм ягу­къэкIхэм Д.Медведевым адыригъэштагъ, пандемием илъэхъан чIэнагъэ зышIыгъэ социальнэу мыухъумэгъэ цIыфхэм яшIуа­гъэ арагъэкIыным фэшI партийцэхэм джыри ахъщэ къаугъоинэу закъыфигъэзагъ. Шъугу къэдгъэкIыжьын, единороссхэм мы Iофыгъом сомэ миллион 400 фэдиз пэIуагъэхьэгъах.

Пандемиер къызежьагъэм щыублагъэу «Единэ Россиер» къыхэлажьэзэ цIыфхэм ыкIи медикхэм IэпыIэгъу зэрафэхъугъэ­хэр, а IофшIэныр непи лъыгъэкIотэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

— Партием хэтхэр, волонтер организациехэр цIыфхэм ренэу ягъусэх, гъомылапхъэхэр ыкIи Iэзэгъу уцхэр ахэм аIэкIагъахьэх, коронавирусыр зиIэхэр медучреждениехэм аращалIэх, ищыкIагъэ хъумэ сымаджэхэм адэжь врачхэр къагъэсых, колл-гупчэм иIоф­шIэн чанэу хэлажьэх. Бизнесым хэщагъэхэм, депутатхэм мы лъэхъаным яшIогъэшхо къагъэкIуагъ, ямылъкукIэ къащэфыгъэр бэ. Пандемием къыгъэлъэгъуагъ тицIыфхэм зыкIыныгъэ ахэлъэу зэдеIэжьынхэ зэралъэкIырэр. Тызэгъусэу мы гумэкIыгъо­хэр къызэрэзэтынэкIыщтхэм сицыхьэ телъ, — къы­Iуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.