Iофтхьабзэр лъагъэкIуатэ

Партиеу «Единэ Россием» иволонтер гупчэу «НыбжьыкIэ гвардием» «Библиотека на дом» зыфиIорэ проектым игъэцэкIэн лъегъэкIуатэ.

Ащ къыдыхэлъытагъэу аужырэ мэфищым къыкIоцI волонтерхэм лъэIуи 10-м ехъу къа­фэкIуагъ.

Тхьамафэм къыкIоцI «НыбжьыкIэ гвардием» хэтхэм лъэIу­хэр зэрагъэфагъэх, Адыгеим и Лъэпкъ тхылъеджапIэ къыIахыгъэ тхылъхэр унэм къимыкIырэ нэжъ-Iужъхэм афахьыгъэх.

— Волонтерхэм тигуапэу Iоф адэтэшIэ. Ахэр тиIэпыIэгъоу зыныбжь хэкIотэгъэ цIыфхэм тхылъхэр аIэкIэдгъэхьаным тыфэхьазыр. Мыщ фэдэ шIыкIэм ишIуагъэкIэ ренэу тхылъеджапIэм къакIохэрэр тхылъыкIэхэм ащыгъозэнхэ амал яI, — къы­Iуагъ АР-м и Лъэпкъ тхылъеджа­пIэ иIофышIэу Унэрэкъо Джэнэт.

— Аужырэ уахътэм тиакцие нахьыбэу къыхэлажьэхэрэр тхылъеджапIэм кIон амал зимыIэу унэм исхэр ары. Охътэ кIэкIым цIыфхэм тхылъхэр аIэкIагъэхьаным волонтерхэр пылъых, нэужым зэджэгъахэхэр тхылъеджапIэм къахьыжьых. Литературэу къыхахырэм тынаIэ тетыдзагъ: зыныбжь хэкIотагъэ­хэм ащыщхэм ежьхэр зэджэнхэу къагъэнэфагъэхэм адакIоу, къорэлъф-пхъорэлъфхэм ашIогъэшIэгъоныщтхэри къатхы. НыбжьыкIэхэм тхылъеджэныр шIу алъэгъуным зэрафагъасэхэрэм дакIоу, гаджетхэм къа­кIэрыкIынхэмкIи ишIуагъэ къэ­кIо, — къыIотагъ Урысые общественнэ организациеу «Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу, партийнэ проектэу «Старшее поколение» зыфиIорэм ипащэу, Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет идепутатэу Бэрзэдж Асет.

Абрэдж Сэтэнай.