Сомэ миллиардитIу пэIуагъэхьащт

Урысые политикэ партиеу «Единэ Россиер» кIэщакIо фэхъугъэу зэIухыгъэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэ спорт ыкIи псауныгъэр зыщызэтырагъэуцожьырэ комплексхэм яшIын пае УФ-м и Правительствэ сомэ миллиардитIу шъолъырхэм афитIупщынэу ыгъэнэфагъ.

Федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэу ахъщэ тедзэр зэратIупщыщтыр Правительствэм и Тхьаматэу Михаил Мишус­тиным къыIуагъ. Мыщ дэжьым ащ цIыфхэр жъугъэу спортым хэщэгъэнхэр анахь шъхьаIэхэм зэращыщыр къыщыкIигъэтхъыгъ, Президентыр кIэщакIо зыфэхъугъэ лъэпкъ мурадхэм 2030-рэ илъэсым нэс процент 70-р спортым пыщагъэ шIыгъэнэу къызэращыдэ­лъытагъэми игугъу къыщишIыгъ. Правительствэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, спорт площадкэхэр, футбол ешIапIэхэр, мыл аренэхэр, нэмыкIхэр, пстэумкIи 100 хъоу, къалэхэм, къоджэ псэупIэхэм ащагъэуцущтых.

«Единэ Россием» ипроектэу «КIэлэцIыкIу спортыр» зыфиIорэм икоординаторэу, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Ирина Роднинам мы Iофым партиер кIэщакIо зэрэфэхъугъэр, къоджэ псэупIэ цIыкIухэм зэIухыгъэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэ спорт псэуалъэхэр ащыгъэуцугъэнхэр пхырамыгъэкIэу ыуж зэримыкIыгъэхэр пстэумэ агу къыгъэ­кIыжьыгъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, ФОК-хэр зэкIэри зэфэдэу гъэпсыгъэщтых, спорт псэолъэ зэфэшъхьафхэр аща­гъэуцущтых, зипсауныгъэ пыч фэхъу­гъэхэм ящыкIагъэхэри къащыдэлъытэгъэщтых, пIалъэхэм ашIомыкIыхэу ашIынхэм ежьхэм анаIэ тетыщт.

«КIэлэцIыкIу спортым» АдыгеимкIэ икоординаторэу Джастэ Вячеслав къызэриIуагъэмкIэ, ащ фэдэ псэуалъэ рес­публикэм щашIынэу сомэ миллион 20 къыфатIупщыщт. УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Владислав Резник иIэпыIэгъукIэ ар Адыгеим къыратынэу агъэнэфагъ. АхъщэмкIэ зэIухыгъэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэ ФОК къуаджэу Улапэ щашIыщт.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, «Единэ Россием» ипарламентариехэмрэ Правительствэмрэ 2021 — 2023-рэ илъэс бюджетхэр зызэдагъэхьазырхэм ФОК-хэм яшIын пэIуагъэхьащт мылъкур, блэкIыгъэ илъэ­сым егъэпшагъэмэ, фэдитIукIэ нахьыбэу, сомэ миллиардитIоу, шIыгъэ­нэу зэгурыIуа­гъэх. Джащ фэдэу партиер кIэщакIо фэхъугъ къоджэ еджапIэхэм яспортзалхэм ягъэцэкIэжьын сомэ миллиони 150-кIэ нахьыбэу пэIугъэхьэгъэным.