Мы илъэсым унэгъо 50

ЗАГС-м къызэритыгъэмкIэ, 2020-рэ илъэсэу икIыгъэм кIэлэцIыкIоу Адыгеим къихъухьагъэр пстэумкIи 4281-рэ мэхъу. Ахэм ащыщэу 1395-р ящэнэрэ е ащ къыкIэлъыкIорэ сабыеу унагъом къыфэхъугъэх. Ар ыпэрэ илъэсым егъэпшагъэмэ, нэбгырэ 212-кIэ нахьыб.

2021-р къызихьагъэм къыщыублагъэу къэхъугъэр 127-рэ. Ахэм ащыщэу 44-р ящэнэрэу ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэу унагъом къихъухьагъ.

Унагъом сабый къызихъухьэкIэ ахъщэкIэ IэпыIэгъу етыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ проектым къыщыдэлъытагъэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр республикэм щызэшIуахых. АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэ игуадзэу Ирина Ширинам къызэриIуагъэмкIэ, ящэнэрэ ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ сабый къихъухьагъэу зэтыгъо ахъщэ тынэу сомэ 50000-р, ар шъолъыр ны мылъкур ары, 2020-рэ илъэсым къызэратыгъэр 1336-рэ, мы илъэсым пыкIыгъэ уахътэм 50 мэхъу.