ИIофшIэн ригъэжьагъ

Адыгэ къэралыгъо университетым ипрограммнэ-техническэ комплекс иIофшIэн ригъэжьагъ.

Апшъэрэ еджапIэм ипресс-­къулыкъу къызэритырэмкIэ, ап­парат комплекс Iушыр биометрическэ даннэхэм «къызэ­ряджэрэм» ишIуагъэкIэ, псэуа­лъэм Iоф щызышIэрэ ыкIи къы­чIэхьэрэ пстэуми алъыплъэн, щынэгъончъэными ынаIэ тыригъэтын ылъэкIыщт.

Программнэ-техническэ комплексхэр университетым ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащагъэуцугъэх. Сомэ миллион 30 ащ тефагъ, сомэ миллион 23,5-р федеральнэ бюджетым къытIупщыгъ, сомэ миллиони 6,5-р универ­ситетым имылъку къыхэхыгъ.

2020-рэ илъэсым АКъУ-р инфраструктурэр гъэкIэжьы­гъэным епхыгъэ программэм хэлэжьагъ. Ащ хэхьэ объектхэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр яшIылIэгъэнхэр ыкIи террориз­мэм щыухъумэгъэнхэм фэIорышIэрэ Iофтхьабзэхэр зэхащэнхэр.
(Тикорр.).