Италиер къыхихыгъ

Футбол клубэу «Спартак» Москва иешIакIоу Александр Кокориныр Италием имызакъоу, дунаим щыцIэрыIо «Флорентина» Флоренция рагъэблэгъагъ.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ коман­дэ хэтэу А. Кокориныр зэIукIэгъу 48-мэ ахэлэжьагъ, къэлапчъэм Iэгуаор гъогогъу 12 дидзагъ.

Белгород хэкум къыщыхъугъэ А. Кокориныр «Динамо» Москва, «Анжи» Махачкала, «Шъачэ» Шъачэ, «Зенит» Санкт-Петербург ащешIагъ. «Зенит» хэтэу Урысыем идышъэ медаль, Кубокыр, Суперкубокыр къыдихыгъэх.

Хэгъэгум изэнэкъокъу ще­шIэзэ, зэIукIэгъу 259-мэ ахэлэ­жьагъ, гъогогъу 73-рэ къэлап-чъэм Iэгуаор дидзагъ. Европэм икубокхэм якъыдэхын зэрэхэлэжьагъэри къыхэтэгъэщы.

Адыгэмэ ятарихъ къалэу Шъа­чэ икомандэу «Шъачэм» 2019 — 2020-рэ илъэс зэнэкъокъум А. Кокориныр щешIагъ. ИIэпэIэсэныгъэкIэ ащ лъэшэу тигъэгу­шIуагъ. «Шъачэр» ауж къинэрэ командэхэм къахэкIыжьыным иIахьышIу хишIыхьагъ. А. Кокори­ныр ешIэгъуи 10-мэ ахэлэжьагъ, къэлапчъэм Iэгуаор гъогогъуи 7 дидзагъ.

«Шъачэр» апшъэрэ купым щешIэ, апэ итхэм ащыщ, Европэм и Кубок фэбэнэщт командэхэм ахэфэнэу имурад. «Шъа­чэм» А. Кокориныр икIэрыкIэу аштэжьы ашIоигъоу клубым ипа­щэхэм къаIощтыгъ.

— Илъэс 29-рэ сыныбжь.

Европэм сыщешIэ, зыщысыу­плъэкIу сшIоигъу. Уахътэр сIэ­кIэкIмэ, сыдигъо етIанэ Европэм сыщешIэщт? — къыIуагъ Александр Кокориным.

ЕшIэкIо цIэрыIом Шъачэ къыгъэзэжьы тшIоигъуагъ, ау Iофхэр нэмыкI лъэныкъом щылъыкIотагъэх. Илъэси 3-м къыщы­мыкIэу А. Кокориныр «Флорентинэм» щешIэн имурад.

Тызылъыплъэрэ командэхэм «Флорентинэр» къахэхъощт. Алек­сандр Кокориным нахьыбэрэ тигъэгушIонэу фэтэIо.

Сурэтым итыр: Александр Кокорин.