Илъэс IофшIэныр зэфахьысыжьыгъ

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ къэралыгъо автоинспекцием и Гъэ­IорышIапIэу АР-м щыIэм илъэсэу икIыгъэм ышIэгъэ IофшIэныр зы­щызэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ БрантIэ Мурадин.

Пэублэ псалъэ М. БрантIэм къышIызэ, Къэралыгъо автоинспекцием илъэсым Iофэу ышIагъэм уасэ къыфишIыгъ. Къулыкъум анахьэу ынаIэ зытыридзэн фэе лъэныкъохэр къыгъэнэфагъэх.

ГъэIорышIапIэм ипащэу Александр Курпас къызэриIуагъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым Адыгеим игъогухэм хъугъэ-шIэгъэ 492-рэ къатехъу­хьагъ, ахэм нэбгырэ 78-рэ ахэ­кIодагъ, 590-мэ шъобжхэр атещагъэх. Ахэм нахьыбэрэмкIэ ушъхьагъоу афэ­хъугъэр гъогурыкIоным ишап­хъэхэр зэрау­къуагъэхэр ары.

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ къэ­гъэлъэгъонхэм республикэр акIэ­хьагъ. ИкIыгъэ илъэсым инспекцием икъулыкъушIэхэм административнэ хэукъоныгъэ мин 79-рэ фэдиз ыкIи ешъуагъэу машинэр зезыфэщтыгъэ нэбгырэ 1223-рэ къыхагъэщы­гъэх.

— Ыпэрэ илъэсхэм афэдэу, джыри мы кIуагъэм гъогу хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ ыкIи ахэм къахэкIырэ тхьамыкIа­гъохэр нахь макIэ шIыгъэнхэм тынаIэ тетыгъ. Мы IофшIэныр дгъэцэкIэнымкIэ шъолъыр ыкIи район хэбзэ къулыкъухэм, общественнэ ыкIи нэмыкI орга­низациехэм зэпхыныгъэ адытиI, — къыIуагъ Александр Курпас.

Зэхэсыгъор окIофэ, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэ игуадзэхэр, район подразделениехэм ялIыкIохэр къэгущыIагъэх.
IофшIэныр зыщызэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъом Къэралыгъо автоинспекцием икъулыкъушIэхэм къэблэгъэрэ мэзэ зэкIэлъыкIохэм анаIэ зытырагъэтыщт Iофыгъохэр щагъэнэфагъэх. Гъогу хъугъэ-шIагъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм ыкIи ащ хахырэ фыкъоныгъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм а пстэури тегъэ­псыхьагъ.

Iофтхьабзэм икIэух илъэсэу икIыгъэм зиIофшIэнкIэ къахэщыгъэ къулыкъушIэхэм министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэрэр афэгушIуагъ. Щытхъу тхылъхэмкIэ къыхагъэщыгъэх полицием иподполковникэу ПIа­тIыкъо Ичрам, полицием имайорхэу Геннадий Бардюг, Ку­шъэ­къо Мурат, КIуращынэ Азэ­мат, ЛIэхъусэжъ Адам, Туарэ Хьид, нэмыкIхэри.