Зэфэхьысыжьхэр, гъэхъагъэхэр, Iофтхьабзэхэр

2021-рэ илъэсым щылэ мазэм и 23-м зыкъэухъумэжьынымкIэ къэралыгъом иорганизациеу «ОСОАВИАХИМ — Урысыем и ДОСААФ» зыфиIорэр зызэхащагъэр илъэс 94-рэ хъугъэ. Джащ къыщегъэжьагъэу Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ ыкIи нэмыц техакIохэр рафыжьыхи, Адыгеир шъхьафит зэрашIыжьыгъэм афэгъэхьыгъэ Урысые зыкъэухъумэжьын жъугъэ IофшIэным имазэ рагъэкIокIы.

Мыщ икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэIукIэр цIыфхэр дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ ыкIи дзэ-патриотическэ пIуныгъэмкIэ Гупчэм бэмышIэу щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Константин Щербаковыр, зыкъэухъумэжьынымкIэ Адыгэ организацием, ветеранхэм я Совет, дзэ комиссариатхэм ялIыкIохэр, дзэ-патриотическэ клубхэм, лъыхъон отрядхэм ахэтхэр, ныбжьыкIэ армейцэхэр, кIэлэеджакIохэр.

МэфэкI зэIукIэу Адыгеим и ДОСААФ щызэхащэхэрэм организацием къыхэхьагъэхэм билетхэр аратыжьыхэ ыкIи юбилярхэм ащафэгушIохэ хабзэ. Ащ фэдэ нэбгыри 9 мыгъэ хагъэунэфыкIыгъ.

Мыекъопэ районым (п. Краснооктябрьскэм) иныбжьыкIэ армейцэхэм яотрядэу «Варяг» зыфиIорэм хэтхэм мэфэкI къэ­гъэлъэгъонэу къагъэхьазыры­гъэм къэзэрэугъоигъэхэр еп­лъынхэ амал яIагъ. А ныбжьыкIэ купым хэтхэм Адыгеим и ДОСААФ цIыфхэр дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ ыкIи дзэ-патриотическэ пIуныгъэмкIэ и Гупчэ еплъыкIэ дахэу фыряIэхэр къыраIотыкIыгъэх.

Нэужым гущыIэр лъигъэкIотагъ Урысыем и ДОСААФ ишъолъыр къутамэ ипащэу Барцо Тимур. Зыкъэухъумэжьын жъугъэ IофшIэным имазэ зэрэрагъажьэрэм нэмыкIэу, 2020-рэ илъэсым ашIэгъэ Iоф­шIэным ар кIэкIэу къытегу­щы­Iагъ.

— Илъэс къэс мыщ фэдэ мафэм зэрэ Урысыеу зыкъэу­хъумэжьынымкIэ Iофтхьабзэхэр зыщыкIощтхэ мазэр рагъажьэ, — къыIуагъ ащ. — Адыгеим и ДОСААФ ащ чанэу хэлажьэ. Анахь пшъэрылъ шъхьаIэу ти­Iоф­шIэнкIэ тиIэщтыр тарихъ хъугъэ-шIагъэхэр, лъэхъэнэ къинхэм Хэгъэгур къэзыухъумэгъэ цIыфхэр тыгу къэдгъэ­кIыжьынхэр, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм ахэр ядгъэшIэнхэр, якъэралыгъо шIу алъэгъоу, къау­хъумэным фэхьазырхэу пIу­гъэнхэр ары.

Джащ фэдэу Барцо Тимур къызыщыуцугъэхэм ащыщ рес­публикэм имуниципальнэ образованиехэм зэкIэми ДОСААФ-м иотделениеу къащызэIуахыгъэ­хэм яIофшIэн лъагъэкIотэн зэ­ралъэкIыгъэр, пшъэрылъ шъхьа­Iэу яIагъэхэр икъоу зэрагъэцэкIагъэхэр. Ахэм ащыщэу цIыфхэр дзэ-учетнэ сэнэхьатхэмкIэ гъэхьазырыгъэнхэр (ВУС) — проценти 100-м нэсэу, техническэ сэнэхьатхэмкIэ (СМТП) — проценти 104,2-м кIахьэу агъэцэкIагъ.

Къыхэгъэщыгъэн фае Урысыем и ДОСААФ икIыгъэ илъэ­сым шъолъыр отделение­хэм ашIэгъэ IофшIэныр зызэфехьысыжьым, Адыгеим щы­Iэм зыхэхьэрэ купым елъытыгъэу а 1-рэ чIыпIэр къызэрэфагъэшъошагъэр. Джащ фэдэу аужырэ илъэситфым хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр шъолъыр организацием къыдихыгъэх: 2016-рэ, 2018-рэ, 2020-рэ илъэсхэм — апэрэ чIыпIэр, 2017-рэ илъэсым — ятIонэрэ, 2019-м — ящэнэрэ чIыпIэхэр ыубытыгъэх.

Адыгэ республикэ общественнэ организациеу «НыбжьыкIэ дзэ-патриотическэ объедине­ниеу ЗыкIыныгъ» зыфиIорэм и Совет итхьаматэу Джарымэ Рэщыдэ къыгъэхьазырыгъэ программэу «Курс молодого бойца» зыфиIорэм къэзэрэугъоигъэхэр нэIуасэ фишIыгъэх. ЕджапIэм чIэсыхэзэ, ныбжьыкIэхэр дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэм мыр тегъэпсыхьагъ. Адыгэ Республикэм и Правительствэ игрант IэпыIэгъу мы программэм ыгъотыгъ.

Мы илъэсым гъэ­хъагъэ зышIы­­гъэхэм ащыщ Мые­къопэ дзэ-патриотическэ клубэу «Вертикаль» зыфиIорэр — дзэ джэгукIэхэмкIэ зэнэкъокъоу «Зарницэм» я 8-рэу текIоныгъэр къыщыдихыгъ. Урысыем и ДОСААФ ишъолъыр организацие ыгъэнэфэгъэ ахъщэ шIухьафтыныр клубэу «Вертикалым» фагъэшъошагъ.

Щылэ мазэм и 23-м къыщегъэжьагъэу мэзаем и 23-м нэс Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр рес­публикэм щыкIощтых. Автопробегхэр, лIыхъужъныгъэм иурок­хэр, зэнэкъокъухэр зэхащэщтых. Хэгъэгу зэошхом иветеранхэр ныбжьыкIэхэм аIукIэщтых, щымыIэжьхэм яшIэжь агъэлъэ­пIэщт, музейхэр къарагъэкIухьащтых.

Iэшъынэ Сусан.