Гъэтхапэм и 1-м шIомыкIэу

ЦIыфхэм IофшIапIэ къязытэу, страховать зышIыхэу, УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд иучет хэтхэм зэкIэми яIофшIапIэ Iутым пэпчъ IофшIэгъэ илъэсэу иIэр зыфэдизым фэгъэхьыгъэ тхылъыр гъэтхапэм и 1-м шIомыкIэу къатын фае.

ПенсиехэмкIэ фондым и Правление 2017-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 11-м ыштэгъэ шIыкIэу «СЗВ-СТАЖ» зыфи­Iорэм диштэу ар гъэпсыгъэн фае. Отчетыр уплъэкIужьыгъэным пае ПенсиехэмкIэ фондым ипрограммэ иаужырэ шIыкIэ (версие) жъугъэфедэн фае. Ар иинтернет нэкIубгъоу www.pfrf.ru зыфиIорэм ижъугъотэщт.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, игъом тхылъыр къэзымытыгъэу е тэрэзэу зэпстэури къизымытхагъэм страхованием къыхиубытэрэ нэбгырэ пэпчъ сомэ 500 тазырэу зэрэрагъэтыщтыр зыщышъумыгъэгъупш. Элек­троннэ шIыкIэм тетэу тхылъхэр зэрэптыщт шэпхъэ гъэнэфагъэр зымыгъэцакIэхэрэм атыщтыр сомэ 1000. Пэщэ IэнатIэм Iутхэми мыщкIэ пшъэдэкIыжь ахьы, сомэ 300 — 500 арагъэтынэу законым къыщыдэлъытагъ.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.