ГукIэгъу зыхэлъ бзылъфыгъ

Дунаир къэзыгъэушъоркъи, цIэ дахэ зыфаусыгъэ «коро­на­вирусыр» къэзыхьыгъэ високоснэ илъэсыр икIыгъ. Ащ фэдэм адыгэхэм «гъэ мыгъу» раIощтыгъэ.

Зыми ыгу хэзгъэкIынэу сыфаеп, ау икIыгъэ илъэсым зиIоф зэпыфагъи, зинасып къычIэкIыгъэ цIыфыби щыI. Ау нафэ хъугъэр зы — ер щыI. Ащ ебэнын зылъэкIыщтыр шIу закъор ары. ШIу зышIэрэр щэIагъэ зыхэлъыр ары.

Ащ фэдэ цIыф зигугъу къэсшIымэ сшIоигъор. Ар Агъыржьэнэкъо Сим Рэмэзан ыпхъур ары. Симэ илъэс 13 хъугъэу сэкъатныгъэ зиIэхэм я Адыгэ республикэ организацие иправление ипащэу Iоф ешIэ. Сэри ащ икъутамэу Адыгэкъалэ щыIэм итхьаматэу илъэси 7 фэдизрэ Iоф дэсшIагъ. Зыми ыгу хэзгъэкIынэу сыфаеп. Ау а лъэхъаным шъхьэкIэфэныгъэшхо зиIэхэр правлением хэтыгъэх. Ахэр заом хэтыгъэхэу Джэджэ районымкIэ — ГъукIэлI Мухьдин, ТэхъутэмыкъуаекIэ — Нэгъуцу Налбый, Теуцожь районымкIэ — Iоф­шIэным иветеранэу Хъут Къадырбэч, Шэуджэн районымкIэ — Хьаткъо Ким.

Ахэм аIорэм уасэ фашIэу, ашIэрэр амыгъэпIыеу псэущтыгъэх. Непэ ахэр псаоу щыIэжьхэп. Тхьэм джэнэт къарет.

Мыхэр бэкIэ нахьыжъыгъэхэми, сэри сызэрахэтэу, Симэ «Мать ТерезэкIэ» теджэщтыгъэ. Ащ къикIыщтыгъэр зы: мыщ ышIэрэм уасэ зэрэфэтшIырэр, тызэрэфэразэр арыгъэ. Ежь ышIэрэр римыгъэкъоу бэрэ икIэлэ нахьыжъ къыз­дыригъаIэщтыгъэ.

«Сим, о ыпкIи хэмылъэу Iоф ошIэ. УикIали сыда къызкIыхэбгъэлажьэрэр?» — сIуи сызеупчIым, «Рэмэзан, ар Тхьэ Iоф», — ыIуи джэуап къыситыжьыгъ.

«Социальнэ зекIоныр» зыфиIорэ проектыр ыгъэцакIэзэ мызэу-мытIоу Мые­къопэ районым ичIыпIэ дахэхэр, икъу­шъхьэхэр къытигъэкIухьагъэх, къытигъэ­лъэгъугъэх.

Симэ Iоф зишIэрэ илъэс пчъагъэм обществэм хэтхэм зэрадэIэпыIэщтым чэщи мафи ыуж итыгъ. Сэ сшъхьэкIэ сыщыгъуаз нэбгырэ пчъагъэмэ ащ ишIуа­гъэ аригъэкIыгъэу. Сыда чыжьэу сыIэбэн, бэмышIэу ащ сытефэнэу хъугъэ. Мы зэпахырэ уз щынагъом сэри хэн сишIыгъэп. СиIофхэр дэйкIаехэу къы­сэIэзэрэ бзылъфыгъэм къысиIуагъ сы­мэджэщым сычIэгъолъхьан фаеу. Ау а уахътэм Инэм дэт госпиталым сыма­джэхэр амыгъэгъолъхэу щытыгъэти, Мыекъуапэ сыкъэкIонэу къикIыгъ.

ХэткIи нафэ Адыгэкъалэ Инэм нахь зэрэпэблагъэр ыкIи къыплъыкIощтхэми, уцэу уищыкIэгъэщтхэр къыпфа­хьыщтхэми нахь Iэрыфэгъоу зэрэщытыр.

Ащыгъум силъэIу Симэ фэзгъэзагъ ыкIи ащ къысиIуагъ амал зэриIэу силъэIу къызэрэсфигъэцэкIэщтыр. ИIофхэр ыгъэтIылъыхи, мэфэ ренэм сэ сиIоф ыуж итыгъ. СилъэIу сфигъэцэкIагъ.

ИлъэсыкIэу къихьагъэм цIыфхэр бэдэд зэрэщыгугъыхэрэр. Анахьэу мы уз мэхъаджэу къежьагъэр кIодыжьынышъ, ярэхьат агъотыжьынэу кIэхъопсых.

Сэ Агъыржьэнэкъо Симэ сыфэлъаIо илъэсыкIэм шIоу ыгу илъыр зэкIэ къыщыдэхъунэу, иунагъо псауныгъэр, насыпыр, хахъор илъынэу.

Уайкъокъо Рэмэзан.

Адыгэ Респуб­ликэм сэкъатныгъэ зи­Iэхэм яобществэ иправление ыкIи ипрезидиум ицIыф гъэшIуагъ.