Адыгэ къэIуакIэхэр

РастенияКъэкIыхэрэр

Смолевка — бжьахъуэпыIэ (черк.)
Солодка голая — пщынэIап, лъэ­псэIэшIу, лъабжьэIэфI, пшынэIэпэ (каб.)
Солянка русская — жьуджалэ, жьуджадэ (каб.)
Сорго — анджырэф
Сорго алепское — гумей, лъа­бжьэжь (м.-каб.)
Сорго веничное — пхъэнкIыпхъ, жэхампхъэ, жыхапхъэ (каб.), хадэжыхапхъэ, хадэжыхампхъэ (черк.)
Сорго поникшее, джугара — джыгуэрэ (каб.)
Сорго сахарное — анджырэф­шъоу, жэхампхъэфо, жыхапхъэфо (каб.)
Сорняк — хакIэ
Сосна — остыгъае (шап.), нэрат, уэздыгъей (каб.)
Сосна сибирская — шыкIуртIымей (каб.)
Спаржа аптечная — губгъожьау, губгъуэжьауэ (каб.), адыгэжэхампхъэ, ныбгъуэжьауэ (черк.)
Спирея — ачъэжакIэ
Спорыш — къазуц, къазщыруц, тхьэ­чэтщыруц, гъуэгунапщIэудз (каб.), къаз­удз (м.-каб.)
Стальник пашенный — дадийгулъ (каб.)
Стебель (растения) — щэпкъ
Суданка — суданмэкъу (каб.)
Суданская трава — суданмэкъу
Сурепа, горчица полевая — ампый, хьэкъырш (каб.)
Табак — Iалуц, тутын, тутыншъаб
Тамарикс — жалгъэн, жалгъын (каб.)
Тамус обыкновенный — сабийгын (черк.)
Татарник обыкновенный — удпан, хывбанэ (каб.)
Терн — пырэжъый, пыжьджыг (бесл.), пыжьбанэ, пыжьей (каб.)
Тимофеевка — дзыгъуэкIэ (черк.)
Тимьян — чэтгын, губгъуэджэдгын (каб., черк.)
Тис — псэишъэф, пхъэмышъу, цIи-
къэ (шапс.), нартей (каб.), псейщэху (черк.)
Тмин кавказский — губгъопхъ, губгъуэпхъ (черк.)
Тмин обыкновенный — губгъуэпхъ (черк.)
Томат съедобный — бэдрэжан (каб.), пIэтIрэжан (черк.)
Топинамбур — чIырыкIу, щIэрыкIуэ, щIагърыкIуэ (каб.)
Тополь — къумбыл, къумбылчъыг, щиху (каб.)
Тополь белый, серебристый — пхъэшъэбэф, чъыгфыжь, къэдабэщиху, пхъэщабэху, сострэч (каб.)
Тополь дрожащий, осина — пхъэфыжь, пхъэшъаб, пхъэшъэбэчъыг, ныхае, ныхы (шапс.), пхъэщабэ (каб.)
Тополь черный — щихуфIыцIэ (каб.)
Торица обыкновенная — бжэмышх­лъэщI (черк.)
Трехреберник непахучий — да­дийщхьэху (каб.)
Тростник обыкновенный — бгъэны, мэкъут, псылъэдзэф, бгъэн (черк.), къамылгъашэ, мэкъут, псылъэдзэху (каб.)
Трутовик — хьаIунэпцI, хьэIу (шапс.), щтамылэ (черк.), щтамыл (каб., шапс.)

Хырыхыхьэхэр

Гъогу напцэм лъы пцIагъэ хэлъ.
(Цумпэ).
Зыр зым фэмыд, бэщ утыкIэ къа­хьыжьы. (Джэнчы).
НэкIуратIыжъ шIахьыгъэ тес.
(Къэбы).
Тичэу хьэцэкъалэ кIэрылъ.
(Пшэсэн).
Шъофыр шъоупс, ыпсэ хэпхымэ уегъатхъэ. (Къэпраз).
ШъхьэпырыкIыгъом ныо цIыкIу щэкуо. (Пшэсэн).

ГущыIэжъхэр

Мэщ мыхыгъэр хышхом фэд.
Мэщ мышхыр хышхом фэд.
Панэм фэдэу къаштэ, дышъэм фэдэу гъэтIылъ.
Панэм ыпэ хэт ыгъэчаныя.
Пырамыбжьыр мэшъхьалъэ, ­шъхьадж ылъэпкъ еожьы.
Уцым зигъэщымэ мэщыр мэбагъо.
Чъыг зэIумыкIэ мэхъу нахь, цIыф зэIумыкIэ хъурэп.