Адыгеим и ЛIышъхьэ апэ ишъыгъэхэм ясатырэ хэхьагъ

IэкIоцI политикэмкIэ вице-губернаторхэм апае зичэзыу семинар щылэ мазэм и 19-м къыщегъэжьагъэу и 23-м нэс Подмосковьем щыкIуагъ. Шъолъыр администрациехэм яполитикэ блокхэм 2020-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм шIуагъэу къытыгъэр ащ щызэфахьысыжьыгъ.

Вице-губернатор пэпчъ Iофэу ишъо­лъыр щызэрихьагъэхэм уасэ къафа­шIыгъ, регионым ипащэ цыхьэ зэрэфашIырэмкIэ апэ ишъыгъэ е ауж къинэгъэ шъо­лъырхэм ацIэ къыра­Iуагъ.

Семинарым хэлэжьэгъэ нэбгыри­тIумэ къызэраIуагъэмкIэ, шъолъырым ипащэ цыхьэ зэрэфашIырэмкIэ апэ ишъыгъэх Чэчэныр, Адыгеир, Курган, Курскэ хэкухэр, Ямало-Ненецкэ авто­ном округыр. Рамзан Кадыровым, КъумпIыл Мурат, Вадим Шумковым, Роман Старовойт, Дмитрий Артюховым ахэм пэщэныгъэ адызэрахьэ.

Губернаторхэм цыхьэ зэрафашIырэмкIэ ауж къинагъэх Хакасиер, Владимир хэкур, Хабаровскэ, Красноярскэ крайхэр, Кемеровскэ хэкур.
Хакасием ипащэр коммунистэу Валентин Коноваловыр ары. Владимирскэ хэкум пэщэныгъэ дызэрехьэ ЛДПР-м илIыкIоу Владимир Сипягиным. ЛДПР-м илIыкIоу Михаил Дегтяревым джыдэдэм Хабаровскэ краим игубернатор ипшъэ­рылъхэр егъэцакIэх.