Щылэ мазэм и 25-р — урысые студентхэм я Маф

Адыгэ Республикэм истудентхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

МэфэкI шIагъомкIэ — урысые студентхэм я МафэкIэ тышъуфэгушIо!

Апшъэрэ, гурыт еджапIэхэм ялекционнэ залхэмрэ ялабораториехэмрэ зиныбжьыкIэгъу щызыгъэкIуагъэ пэпчъкIэ студентыгъор гум нахь къинэжьырэ лъэхъэнэ тхъагъоу щыт.

Тыгу къыддеIэу мы мафэм студентхэм тафэлъаIо творческэ, научнэ гъэхъагъэхэр ренэу ашIынэу, гъэсэныгъэ дэгъурэ шIэныгъэ куурэ зэрагъэгъотынэу, яфэшъошэ чIыпIэ щыIэныгъэм щаубытынэу.
Ныбджэгъу лъапIэхэр, еджэнми, творчествэми, спортми гъэхъэгъэшхохэр ащышъушIынэу, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шIум шъущимыухьэу, шъуицыхьэ зытелъыжьэу шъущыIэнэу шъуфэтэIо! ШъуигъашIэ гушIуагъорэ текIоныгъэрэкIэ орэбай!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный