ЧIыгу гектар 43-мэ ащагъэтIысхьащт

Лъэпкъ проектэу «Экологием» хэхьэрэ федеральнэ проектэу «Мэз­хэм якъэухъумэн» зыфиIорэм игъэцэкIэн Адыгэ Республикэм мэз­хэм­кIэ и ГъэIорышIапIэ мы илъэсми лъигъэкIотэщт.

Чъыгэу раупкIыгъэм ыкIи мэз чъыг цIыкIоу кIодыжьыгъэхэм ачIыпIэ кIэхэр гъэтIысхьажьы­гъэнхэм, мэзым Iоф щызы­шIэхэрэм пшъэдэкIыжьэу ахьырэр гъэлъэшыгъэным мы Iоф­тхьабзэр фэIорышIэщт.

БлэкIыгъэ илъэсым мэзым икъызэтегъэнэжьын фэгъэхьыгъэ IофшIэнхэр икъоу зэшIуа­хыгъэх. Ащ игъэкIотыгъэу щытегущыIагъэх лесничествэм ипащэрэ хэушъхьафыкIыгъэ учреждениеу «Адыгейская лесопожарная охрана» зыфи­Iо­рэмрэ яIэгъэ IофшIэгъу зэхэсыгъом. Ащ 2020-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх ыкIи 2021-рэ илъэсым мэзхэм якъызэтегъэнэжьынкIэ пшъэ­рылъэу яIэхэр ыкIи Iофтхьабзэу зэхащэщтхэр щагъэнэфагъэх.

Зэхэсыгъом анахьэу анаIэ зыщытырагъэтыгъэр чъыг цIыкIоу агъэтIысхьагъэхэм игъом агротехническэ ыкIи мэзым икъэгъэкIын епхыгъэ фэIо-фа­шIэхэр афагъэцэкIэнхэр, ахэр раупкIыхэ хъумэ зихэхъогъу чъыг цIыкIухэр къэухъумэгъэнхэр, нэмыкIхэри. АР-м мэзхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Былымыхьэ Рэщыдэ къызэриIуа­гъэмкIэ, мэзым къыщыкIыхэрэм икъоу яшIушIэнхэмкIэ лесничествэм зэхищэрэ Iофтхьабзэ­хэр тапэкIи агъэлъэшынхэ фае.

Федеральнэ проектэу «Мэз­хэм якъэухъумэн» зыфиIорэм игъэцэкIэн хахьэу 2021-рэ илъэ­сым АР-м мэзхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ыкIи ащ хэхьэрэ учреждениехэм мэзыр къызэтегъэнэжьыгъэным ыкIи мэзым къыщагъэкIырэ чъыгхэм якIэхэр гъэхьазырыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр зэрахьэх. Джащ фэдэу мы илъэсым мэз хъыз­мэтым епхыгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн лъагъэкIотэщтых: чIыгу гектар 43-мэ чъыгхэр ащагъэтIысхьащт, чIыгу гектари 141-м ехъумэ агротехническэ фэIо-фашIэхэр арашIылIэщтых, гектар 201,8-м кIэхэм якъэгъэ­кIын щыдэлэжьэщтых, кIэ килограмм 400 фэдиз агъэхьазы­рыщт.

Джащ фэдэу федеральнэ проектэу «Мэзхэм якъэухъу­мэн» зыфиIорэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэхэм ащыщ мэзым машIор къыщымыхъуным фэIорышIэнхэр ыкIи мэзхъызмэт техникэр, оборудованиер икъоу къызIэкIэгъэхьэгъэнхэр. Ахэр зэрагъэгъотынхэм фэшI федеральнэ бюджетым щыщ сомэ мин 6149,4-р ГъэIорышIапIэм къыфатIупщыгъ.