Социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэм тегущыIагъэх

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Марат Хуснуллиныр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Iу­кIагъ. Шъолъырым социальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэм, лъэпкъ проектхэм ыкIи къэралыгъо программэхэм ягъэцэкIэн лъэныкъохэр тегущыIагъэх.

Джащ фэдэу гъогухэм ыкIи псэупIэхэм яшIын фытегъэпсы­хьэгъэ лъэпкъ проектхэм, Iэры­фэгъу къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэным, «Псы къабз» зыфиIорэ проектыр республикэм щыгъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм язэ­фэ­хьысыжьхэм КъумпIыл Мурат къатегущыIагъ.

КъызэраIуагъэмкIэ, мы аужырэ илъэситIум республикэм псэупIэ квадратнэ метрэ мин 500-м ехъу щатыгъ. ПсэупIэ зэрагъэгъотынымкIэ Iэрыфэгъу къэгъэлъэгъоным проценти 9-кIэ къырагъэхъугъ ыкIи 69-м кIэхьагъ. Шъолъырым амалэу IэкIэлъхэр къыдэлъытагъэу псэу­пIэхэм яшIынкIэ пла­нэу щыIэм егъэхъугъэным иIо­фыгъо анаIэ тырадзэнэу Марат Хуснуллиным къариIуагъ.

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм республикэм ипащэ къытегущыIэзэ, ащ игъэцэкIэн 2019 — 2024-рэ илъэсхэм сомэ миллиарди 3,3-рэ пэIуагъэ­хьан гухэлъ зэряIэр хигъэунэфыкIыгъ. БлэкIыгъэ илъэсым иплан зэшIохыгъэ хъугъэ, гъогу псэолъэ 49-рэ зэтырагъэпсы­хьагъ. Мы илъэсымкIэ агъэнэ­фэгъагъэм ыпэ итхэу Iоф зэрашIагъэм ишIуагъэкIэ авто­мобиль гъогу Iахьи 10 агъэцэ­кIэжьын алъэкIыгъ.

Мыекъуапэ къэзыухьащт автомобиль гъогум ишIын лъы­гъэкIотэгъэным, автомобиль гъогоу «Адыгэкъал — Бжъэ­дыгъухьабл» зыфиIорэм игъэцэкIэжьын, трассэу «Краснодар — Верхнебаканск» зыфиIоу Тэхъутэмыкъое районым пхырыкIырэм гъогу зэхэкIыпIэхэр щыгъэпсыгъэнхэм яIофыгъохэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх. Гъогу проектхэм ягъэцэкIэн фытегъэпсыхьэгъэ предложе­ниеу республикэм ипащэ къы­хьыгъэхэм Марат Хуснуллиным къадыригъэштагъ.

Адыгеим социальнэ-эко­номикэ хэхъоныгъэ ышIыным иунэе программэу 2024-рэ илъэсым нэс телъытагъэм игъэ­цэкIэн зэрэлъыкIуатэрэм КъумпIыл Мурат къытегущыIагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэ фэрэзагъ шъолъырым ынаIэ къызэрэтетымкIэ. ИнвестициехэмкIэ, экономикэмкIэ ыкIи чIыопсымкIэ лъэкIэу яIэр, федеральнэ гупчэм амалэу къаритырэр шIуагъэ къытэу агъэфедэным зэрэпылъыщтхэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

Къэралыгъо программэу «Псы къабз» зыфиIорэм М. Хуснуллиныр къытегущыIэзэ, ащ игъэ­цэкIэн пэIухьащт мылъкоу 2023-рэ илъэсым шъолъырым къыфатIупщын фэягъэр 2021-рэ илъэсым тегощэжьыгъэным хэплъэнэу УФ-м псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ пшъэ­рылъ фишIыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу