МэкъэгъэIу

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Федеральнэ законэу N 431-р зытетэу «Къадзыхьэгъэ Севастополь дэсыгъ» зыфиIорэ тамыгъэр зыфагъэшъошагъэхэр Хэгъэгу зэошхом иветеранхэу лъытэ­гъэнхэмкIэ, социальнэу зэраухъумэрэ правовой гарантиехэр ветеранхэм афэгъэнэфэгъэнхэмкIэ Урысые Федерацием изаконодательнэ акт заулэмэ зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм ехьылIагъ» зыфиIорэр 2020-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 22-м аштагъ.

1994-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 16-м аштэгъэ Федеральнэ законэу «Ветеранхэм яхьылIагъ» зыфиIорэм ия 18-рэ статья тетэу ахэм социальнэ IэпыIэгъу атефэ.

Урысые Федерацием и Законэу 1993-рэ илъэсым мэзаем и 12-м аштагъэу N 4468-1-р зытетэу «Дзэм къулыкъу щызыхьыгъэхэм, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэм, мэшIогъэкIосэ къэралыгъо къулыкъухэм, наркотикхэмрэ психотропнэ веществохэмрэ зэрагъэзекIохэрэм гъунэ лъызыфырэ къулыкъухэм, уголовнэ-гъэцэкIэкIо системэм икъулыкъухэм, иучреждениехэм ащылэжьагъэхэм, Урысые Федерацием и Лъэпкъ гвардие идзэхэм, Урысые Федерацием икъулыкъухэу пщыныжь языгъэхьыхэрэм ахэтыгъэхэм ыкIи ахэм яунагъохэм арысхэм пенсие къазэраратырэм ехьылIагъ» зыфиIорэм, 2001-рэ илъэсым тыгъэгъа­зэм и 15-м аштэгъэ Федеральнэ законэу N 166-р зытетэу «Къэралыгъо пенсиехэр Урысые Федерацием къазэращаратыхэрэм ехьылIагъ» зыфиIорэм, 1999-рэ илъэсым бэдзэогъум и 17-м аштэгъэ Федеральнэ законэу N 178-р зытетэу «Къэралыгъо социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэным ехьылIагъ» зыфиIорэм адиштэу бгъэхалъхьэу «Къадзыхьэгъэ Севастополь дэсыгъ» зыфиIорэр къызыфагъэшъошагъэхэм мазэ къэс ахъщэ IэпыIэгъурэ пенсие тегъахъорэ аратын фае.

Ащ епхыгъэу Адыгеим иветеранхэм я Совет республикэм исхэу мыщ фэдэ купым хахьэхэрэм къяджэ Адыгэ Республикэм икъалэхэмрэ ирайонхэмрэ яветеранхэм я Совет зыфагъэзэнэу.

Адыгэ Республикэм
иветеранхэм я Совет итхьаматэу
Къуаджэ Аслъан.