ЛIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр агъэлъапIэ

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан лIыхъужъныгъэ зезы­хьа­гъэхэм ясурэтхэм якъэгъэлъэгъон фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм зеушъомбгъу.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ, культурэм иволонтерхэр, Урысыем игуфа­кIохэм яобществэу «ТекIоныгъэм иволонтерхэр» зыфиIорэм ишъо­лъыр къутамэ зэгъусэхэу Iофым зэхэщакIо фэхъугъэх.

ЛIыхъужъныгъэ заом щызезыхьагъэхэр тшIэнхэм, яшIэжь дгъэлъэпIэным афэшI «ШIэжьым икъэгъэлъэгъон» зыфиIорэр зэхащагъ.

Заом илIыхъужъхэм ясурэтхэр аугъоихэзэ, альбом шъхьафым щызэрагъэфэнхэм пылъых. ТекIоныгъэм ия 74-рэ илъэс ипэгъокIэу апэрэ едзыгъом хэхьэрэ Iофыгъохэр агъэцэкIагъэх. Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм Хэгъэгу зэошхом лIыгъэ щызезыхьагъэхэм ясурэт 263-рэ респуб­ликэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ иэлектроннэ нэкIубгъо къырагъэхьагъ.

Пчэгум къыщагъэлъэгъуагъэх

Лъэпкъ культурэм и Гупчэ ыцIэкIэ къагъэхьыгъэ сурэтхэр лъэгъупхъэхэу зэрагъэфагъэх. Мыекъуапэ ипчэгу шъхьаIэу Лениным ыцIэ зыхьырэм сурэтхэм якъэгъэлъэгъон щызэхащагъ.

ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэм нэбгырабэ хэлэжьагъ. ЖъоныгъуакIэм и 9-м, 2019-рэ илъэсым Мыекъуапэ щызэIукIагъэхэм тарихъ къэбар­хэр щызэхахыгъэх, лIыхъужъхэм ясурэтхэм яплъыгъэхэр зэхэщакIохэм лъэшэу афэрэзагъэх.

Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэ­хэм яIахьылхэм, культурэм иIофышIэхэм, волонтерхэм лIыхъужъ ыкIи лэжьэкIо щытхъум яхьылIэгъэ хъугъэ-шIагъэхэр гъэшIэгъо­нэу къаIотагъэх.

ШIыкIэшIухэм алъэхъух

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо программэу «Культурэм ихэхъоныгъэхэр» зыфиIоу 2020 – 2024-рэ илъэсхэм ателъыта­гъэм къыпкъырыкIыхэзэ, зэхэщакIохэм яIофшIагъэ лъагъэкIуа­тэ. Республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ ипащэ игуадзэу Анцокъо Фатимэ къызэриIуагъэу, Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм гуетыныгъэ ин ахэлъ.

Проектыр щыIэныгъэм щыпхыращыным фэшI хабзэм сомэ мини 100 къафитIупщыгъ. Экранышхо къэнэфэу Мыекъуапэ щагъэпсыщт, ащ заом хэлэжьагъэхэм ясурэтхэр къыщагъэлъэгъощтых.

Сурэтхэм яугъоин волонтерхэр фежьагъэх. Экранхэр Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк, «ДзэкIо­лIым ипсынэкIэчъ», заом хэкIодагъэхэм ясаугъэтэу къалэм итемыр лъэныкъокIэ щыIэм, нэмыкIхэм ащагъэпсыщтых.

ШIэжьым илъагъохэр

Хэгъэгум ишъхьафитныгъэ заом къыщызыухъумагъэхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр егъашIи тщыгъупшэщтэп. ШIэжьым илъагъо щыIэныгъэм щыпхырытщызэ, тарихъым инэкIубгъо­хэм гукIэ зафэтэгъазэ.

Заор зылъымыIэсыгъэ унагъо Адыгеим щыпсэурэп. Хэгъэгу зэошхом Адыгеим щыщ нэбгырэ мин 33-м нахьыбэ хэкIодагъ. «Советскэ Союзым и ЛIыхъужъ» зыфиIорэ щытхъуцIэр, Щытхъум иорден нэбгырэ 53-мэ къафагъэ­шъошагъ.

ШIэжьыр сурэтхэмкIэ къэгъэлъэгъогъэным дэлэжьэщт зэхэщэкIо купым нэбгырэ 25-рэ хагъэхьагъ. Республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ иIофышIэхэу Карен Каракьян, Анцокъо Фатимэ, КIэмэщ Светланэ, Ольга Котляр, нэмыкIхэри Iофтхьабзэхэм язэхэщакIох.

Адыгэкъалэ, республикэм ирайонхэм якъулыкъушIэхэр къэ­бархэм яугъоин, ахэр цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэнхэм пылъых. Шъхьащэкъо Джамилэ, Эльвира Раскоповар, Дмитрий Макаровыр, ХьапэкIэ Амир, Хьасаныкъо Бэллэ, Абае Марие, Къуижъ Заур, Мэджэс Саидэ, ХъуакIо Анзор, нэмыкIхэм Гупчэм зэпхыныгъэ дыряIэу Iофыр лъагъэкIуатэ.

АфэгушIуагъэх

Республикэм искусствэхэмкIэ иколледж щыкIогъэ зэIукIэм волонтерхэр къырагъэблэгъагъэх. Адыгеим культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ къыIуагъ Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ дзэ­кIолI 400-м нахьыбэмэ афэ­гъэхьыгъэ къэбархэр къызэраугъоигъэр. Сурэтхэр къызэрагъэлъэгъощтхэм шIыкIэшIухэр къызэрэфагъотыщтхэм министрэм иеплъыкIэхэр къыриIолIагъэх.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу, Урысыем, Адыгеим, Ингушетием культурэмкIэ язаслуженнэ IофышIэу ШъэуапцIэкъо Аминэт волонтер­хэм бэрэ аIокIэ. Зэхэщэн Iофыгъохэр уахътэм диштэу зэрэгъэ­псыгъэхэр А. ШъэуапцIэкъом къыхигъэщыгъ.
Аулъэ Юрэ, зэхэщэкIо купым хэтхэр дэгъоу Iоф зышIэрэ волонтерхэм афэгушIуагъэх, щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх. ШIэжьым икъэгъэлъэгъонхэм нэбгырэ мин 20-м нахьыбэ зэряплъыгъэм, Адыгэ Республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ ипащэ игуадзэу Анцокъо Фатимэ къытегущыIагъ.

Ветеранхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэм яугъоин зэхэщэкIо купым лъегъэкIуатэ.

ЕмтIылъ Нурбый.