Cомэ миллион 20 къыфатIупщыгъ

Урысыем ишъолъыр 78-мэ зэIухыгъэ шIыкIэм тет физкультурнэ ыкIи псауныгъэр зыщагъэпытэ­рэ комплекси 100 ащагъэпсыгъ. Щылэ ма­зэм и 21-м УФ-м и Правительствэ изэхэсыгъоу щыIагъэм мыщ фэдэ къэбар къыщаIуагъ.

Спорт инфраструктурэм ипсэуалъэхэм ящыкIэгъэ оборудованиер аIэкIэгъэхьэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьа­бзэхэм ягъэцэкIэн пэIухьащт мылъкоу субъектхэм атырагощэщтыр зыфэдизыр зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм аштагъ.

АР-м сомэ миллион 20 къыфыхагъэкIыгъ. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ комплексым фэдэ къуаджэу Улапэ щашIыным ахъщэр пэ­Iуагъэхьащт. Къэралыгъо программэу «Физическэ культурэм ыкIи спортым хэхъо­ныгъэ ашIыныр» зыфиIорэм къыды­хэлъытагъэу псэуалъэр агъэ­псыщт. Федеральнэ мылъкум дакIоу республикэм иахъщи мыщ пэ­Iуагъэхьащт.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пчъагъэрэ къыхигъэщыгъ физическэ культурэм ыкIи спортым пыщагъэхэм япчъа­гъэ нахьыбэ шIыгъэным мэхьанэшхо зэриIэр, респуб­ликэм щыпсэухэрэм ящыIэ­кIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэным ащ бэкIэ зэрепхыгъэр.

— Спортым хэхъоныгъэ ышIы­ным ыкIи спорт псэуалъэ­хэр гъэпсыгъэнхэм Адыгеим щыпылъых. УФ-м и Пре­зидентэу Владимир Путиным лъэпкъ пшъэрылъэу къыгъэу­цугъэхэм зэу ащыщ спорт ­жъугъэм къэралыгъом зыщиу­шъомбгъуныр. Федеральнэ IэпыIэгъум ишIуагъэкIэ ащкIэ республикэм щызэшIуахырэр бэ, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим мы мылъкур къы­IэкIэхьанымкIэ зишIогъэшхо къэзыгъэкIуагъэр УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, пар­тиеу «Единэ Россием» хэтэу Владислав Резник ары.

— 2030-рэ илъэсым ехъулIэу физкультурэм ыкIи спортым пыщагъэхэм япчъагъэ къэра­лыгъом процент 70-м щыкIэхьан фае. Мы пшъэрылъыр гъэ­цэкIэгъэным фэшI къалэхэм ыкIи къоджэ псэупIэхэм спорт комплексхэр, площадкэхэр ащытшIынхэ, ахэр зэрифэшъуа­шэу зэтедгъэпсыхьанхэ фае, — къыIуагъ Владислав Резник.