Электроннэ шIыкIэм тетэу

Къэралыгъо фэIо-фашIэхэр элект­роннэ шIыкIэм тетэу къызIэ­кIэб­гъэ­хьан плъэкIынэу зэрэщытым игугъу мымакIэу къэтэшIы.


Мы мафэхэм, джыри коронавирусым ищынагъо зыщыIэ уахътэм, цIыфхэр, анахьэу нэжъ-Iужъхэр, общественнэ чIыпIэхэм нахь макIэу ащыIэнхэм фэшI, ар къызфагъэфедэныр бэкIэ нахьышIу.

ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэкIубгъо «унэе кабинет» щыбгъэпсымэ, ащкIэ фэIо-фашIэхэр зэкIэри къызIэкIэбгъэхьанхэ плъэкIыщт. Пенсионерхэм ямызакъоу, пенсиер е нэмыкI социальнэ ахъщэ тын зыгъэпсыхэрэм, фондым ичIыпIэ къулыкъоу зэпхыгъэм тхылъ горэ къыгъэхьазырынэу зищыкIагъэхэм, IофшIапIэм Iутэу икоэффициентхэр, пенсиеу зэIукIагъэр зыфэдизхэр зэзгъашIэмэ зышIоигъохэм, ны мылъкум исертификат къызэратыгъэхэм электроннэ шIыкIэр агъэфедэн амал яI.

«Унэе кабинетымкIэ» ахъщэ тынэу къыптефэрэр бгъэпсын, пенсиер е социальнэ фэIо-фашIэхэр къызэрэпIэкIагъэхьащт шIыкIэр зэблэпхъун плъэкIыщт. Пенсионерым, сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIум е ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу сэкъатныгъэ зиIэм алъыплъэхэрэм ахъщэ тынэу къафакIорэри щагъэпсынэу амал яI. Ежь цIыфым ышъхьэкIэ лъэIу тхылъыр электроннэ шIыкIэм тетэу ымытышъугъэми, цыхьэ зыфишIэу законым тетэу ыгъэнэфагъэм фигъэпсын ылъэкIыщт. Ахъщэ тынхэм фагъэпсыгъэм е нэмыкIэу ПенсиехэмкIэ фондым ипшъэрылъхэм ахахьэхэрэм алъэныкъокIэ упчIэ зиIэм, онлайн-приемнэмкIэ ар ыгъэхьын фит.

Адыгеим щыпсэоу мыщ нахь игъэкIотыгъэу зыщызгъэгъуазэмэ зышIоигъохэр УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм «илиние плъыр» ителефонхэм ащыщ къатеон ылъэкIыщт. Мары ахэр: 8(8772) 53-88-57, 8(8772) 21-01-86.

Сабыибэ зиIэхэр

УФ-м пенсиехэмкIэ исистемэ фашIыгъэ зэхъокIыныгъэу 2019-рэ илъэсым кIуачIэ зиIэ хъугъэхэм цIыфыр пенсием зыщыкIощт ныбжьыр къэIэтыгъэнэу, IофшIэгъэ илъэ­сыбэ зиIэм ащ нэмысызэ ыгъэпсын амал етыгъэнэу, пенсием зыныбжь екIолIагъэхэм IофшIэпIэ чIыпIэмкIи, нэмыкI лъэныкъохэмкIи адеIэгъэнэу къыщыдэлъытагъ.

Сабыибэ зиIэ ныхэр пенсием зыщыкIощтхэри мы законым щыгъэнэфагъ. Сабыитф е нахьыбэ зиIэхэр пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьэу нахьыпэкIэ щыIагъэм, ар илъэс 50-р ары, хэмыхъонэу ащ къыщеIо. Джащ фэдэу сабыищ, плIы зиIэхэми аныбжь нэмысызэ пенсиер агъэпсынэу фитыныгъэ къареты. Бзылъфыгъэм сабыищымэ иIэр, ыныбжь нэсынкIэ илъэсищ къэнагъэу (илъэс 57-м), плIы иIэмэ — илъэсиплI къэ­нагъэу (илъэс 56-м) пенсием кIон фит. Ау мыщ дэжьым шапхъэу щыгъэнэфагъэхэмкIэ, илъэс 15-м къыщымыкIэу IофшIэгъэ илъэсхэр, пенсиехэмкIэ коэффициентэу ищыкIагъэм фэдиз иIэнхэ, кIэлэцIыкIу­хэм аныбжь илъэси 8-м нэсыфэкIэ ыпIугъэнхэ фае.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьым къэралыгъор игъорыгъоу техьэ. 2028-рэ илъэсым нэс ащ ыкъудыищт.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу
АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу