ПэшIорыгъэшъэу щагъэгъозэщтых

ЦIыфым ыныбжь пенсием кIоным джыри емыкIуалIэзэ, IофшIэгъу илъэсэу иIэхэм пенсиеу къылэжьыгъэр, ащ нэсымэ фагъэуцущтыр зыфэдизым пэшIорыгъэшъэу щыгъэгъозэгъэным фэгъэхьыгъэ законопроект УФ-м и Правительствэ ыгъэхьазырыгъ.

УФ-м IофшIэнымкIэ ыкIи со­циальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Ми­нистерствэ къызэритыгъэмкIэ, илъэс 45-м къехъухэрэр ары а къэбарыр зылъагъэIэсыщтыр. Нахьыбэхэр яжъышъхьэм пенсиеу афагъэнэфэщтым зыщегупшысэхэрэри а ныбжьыр ары.

Нэбгырэ пэпчъ пенсием нэсымэ фагъэуцунэу къылэжьыгъэр зыфэдизыр къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал щигъэ­псыгъэ «унэе кабинетым» илъэ­сищ пэпчъ зэ къыфыратхэщт. Пенсиер зынэсыгъэр, IофшIэпIэ чIыпIэр къезытыгъэм страхованиемкIэ взносэу ытырэр, пенсиер ыгъэпсыным нэсымэ, ащ ищыкIэгъэщтхэр, шапхъэу пылъхэр зэхэугуфыкIыгъэу къафыратхэщт.

Апэу а фэIо-фашIэр зыфагъэ­цэкIэщтхэр 1977-рэ илъэсым къэ­хъугъэхэр ары. 2022-рэ илъэ­сым итыгъэгъэзэ мазэ и 31-м шIомыкIэу ахэм апэрэ къэ­барыр къаIукIэщт. ЦIыфым ыныбжь хэкIуатэу пенсием кIо­мэ, неущырэ мафэр зэригъэфэн ылъэкIыным фэшI пенсиехэмкIэ фитыныгъэу иIэхэр зы­фэдэхэр, фагъэнэфэнэу къы­лэжьыгъэр зыфэдизыр пэшIорыгъэшъэу ышIэн фаеу законопроектым икIэщакIохэм алъытагъ.

Джащ фэдэу, хэбзэгъэуцугъ­эм ипроект пенсием игъусэу къатырэ социальнэ ахъщэ тедзэхэр цIыфым лъэIу тхылъ ымытэу фа­гъэнэфэнэу къыщеIо. Ныбжьым нэмысызэ пенсием кIонэу фитыныгъэ зиIэхэм ащыщхэми ащ тетэу афагъэнэфэнэу ары. Зигугъу къышIырэр пенсием кIонкIэ илъэситIу нахь къэмынагъэу IофшIэпIэ чIыпIэр чIэзы­нагъэу, нэмыкI зымыгъотыгъэ­хэр ары. Законэу непэ щыIэм ахэм пенсиер афагъэнэфэнэу къыщеIо. Джы мы хэбзэгъэу­цугъэр заштэкIэ, лъэIу тхылъ амы­тэу ахъщэ тыныр къафэкIо­нэу хъущт.

Сэкъатныгъэ зэриIэм пае со­­циальнэ пенсие зытефэхэ­рэ­ми ащ тетэу ар афагъэнэ­фэнэу законопроектым ит. Мыщ фэдэ къызэрыкIо шIыкIэм къыхеубы­тэх хъулъфыгъэу илъэс 70-м, бзылъфыгъэу 65-м аныбжь нэ­сыгъэу пенсием кIохэрэри, зы­ныбжь илъэс 80-м ехъугъэу икIэрыкIэу къызфалъытэ­жьыхэ­рэри.

А зэпстэумэ анэмыкIэу, ошIэ­дэмышIэ Iоф горэ къэхъугъэмэ, пIалъэу афэгъэнэфагъэм нэмысызэ пенсиехэр цIыфхэм аIэкIэгъэхьэгъэнхэуи хэбзэгъэуцугъэм ипроект къыщыдэлъытагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.