Мыекъуапэ шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 78-рэ мэхъу

Илъэс къэс Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ шIэжь мэхьанэ зиIэ мафэу щылэ мазэм и 29-р хегъэунэфыкIы — 1943-рэ илъэсым мы мафэм нэмыц техакIохэр рафыжьыхи, Мыекъуапэ шъхьафит ашIыжьыгъ. ШIэжь мэхьанэ зиIэ мафэм ипэгъокIэу Мые­къуапэ шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 78-рэ зэрэхъурэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэм ярегъэ­кIокIын фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо зэхэщэкIо комитетым иIагъ. Ар зэрищагъ Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэ игуадзэу, Мыекъуапэ иветеранхэм я Совет итхьаматэу Юрий Томчак.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ шъхьафит зашIыжьыгъэм епхыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэр Мые­къуапэ игупчэ мемориал щылэ мазэм и 29-м щыкIощт. Ветеранхэм ялIыкIохэм ыкIи ныбжьыкIэхэм хэгъэгур къэзыухъумагъэхэм яшIэжь агъэлъэпIэщт. Эпидемием пэшIуекIорэ санитарнэ Iофтхьабзэхэр ащ къыдыхэлъытэгъэщтых.

Нэужым урамэу Пионерскэм тет унэу 374-м Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэу, полковникэу Михаил Богомоловым мыжъобгъу къыщыфызэIуахыщт. Мэрым игуадзэу Юрий Томчак къы­зэриIуагъэмкIэ, АР-м иветеранхэм я Совет ары мы Iофтхьабзэр зигукъэкIыр.