Сомэ миллион 795-м ехъу пэIуагъэхьагъ

Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ къэ­ра­лыгъо программэм игъэцэкIэн АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Минис­тер­ст­вэ фэгъэзагъ.

Ащ тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, икIыгъэ 2020-рэ илъэсым программэм къыщыдэлъыта­гъэ­хэм япхырыщын бюджет пстэумэ къахэхыгъэу сомэ мил­лион 795,5-­рэ Адыгеим щыпэ­Iуагъэ­хьагъ. Ар 2019-рэ илъэсым мы лъэныкъом тырагъэ­кIодагъэм фэдиплIыкIэ нахьыб пIоми хъущт.

А ахъщэмкIэ гъэрекIо гъэстыныпхъэ шхъуантIэм икIуапIэу километрэ 71,4-рэ, псым икIуапIэу километрэ 12,9-рэ агъэпсыгъ, гъогу километри 7,47-рэ ашIыгъ, культурэм и Унэу тIу, зы фельдшер-мамыку IэзапIэ агъэуцугъэх, къоджэ псэупIэхэм язэтегъэпсыхьанкIэ проект 12 пхырыщыгъэ ­хъугъэ, зыгъэпсэфыпIэ спорт парк цIыкIу ашIыгъ, унэгъо ныб­жьыкIэ 11-мэ псэукIэ амалэу яIэр нахьышIу хъунымкIэ Iэпы­Iэгъу аратыгъ.

— Къэралыгъо программэу «Комплексное развитие сельских территорий» зыфиIорэм федэ къызэрихьырэр уахътэм къыгъэлъэгъуагъ, — къыIуагъ АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур иеплъыкIэ къыриIотыкIызэ. — Къуа­джэм дэсхэм псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэм, бэшIагъэу щыIэгъэ Iофыгъуабэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм ар фэIорышIэ. Программэм на­хьыбэу тыхэлэжьэныр пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэхэм ащыщ.

Къоджэ псэупIэхэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным фэгъэхьыгъэ программэу нахьыпэкIэ пхыращыгъэм къыдыхэмылъытэгъагъэу, «Комплексное развитие сельских территорий» зыфиIорэм хагъэ­хьагъэу электричествэм икIуапIэу километри 4 Адыгэкъалэ щагъэпсыгъ, Шэуджэн районым изы ФАП ыкIи гурыт еджапIэ агъэкIэжьыгъэх, Джэджэ, Шэу­джэн, Красногвардейскэ ыкIи Теуцожь районхэм ясымэджэщ­хэм апае автомашинэ 16, Мые­къопэ районым иеджапIэхэм апае автобуси 8 къащэфыгъ, кIэлэцIыкIу IыгъыпIи 3 агъэ­кIэжьыгъ, псэуалъэ щагъэуцуным пае зы площадкэ иинфраструктурэ агъэпсыгъ, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр, псыр, элект­ричествэр ращэлIагъэх, гъогоу екIурэр ашIыгъ.

ГущыIэм пае, Мыекъопэ районым истаницэу Курджыпсымрэ къутырэу Северо-Восточные Сады зыфиIорэмрэ культурэм иунэу адэтхэр лъэхъаным диштэу зэтырагъэпсыхьа­жьы­гъэх. Зым — сомэ мил­лиони 4-рэ мин 700-рэ, адрэм — сомэ миллион 43-м ехъу апаIуагъэхьагъ. Мы муници­пальнэ образование дэдэм ит поселкэу Табачнэм ирайонэу «Бытовик» зыфиIорэм километри 2,7-рэ хъоу гъэстыныпхъэ шхъуантIэм икIуапIэ щагъэ­псыгъ. Сомэ миллиони 2-рэ мин 500-рэ ащ тефагъ.

Мыщ фэдэ щашIы станицэу Дагестанскэми. Ар километрэ 16,8-рэ зэкIэмкIи зэрэхъурэр. Ащ щыщэу километри 4,6-р 2020-рэ илъэсым аухыгъ. Псэуа­лъэр зэрэщытэу къихьэгъэ 2021-рэ илъэсым атын гухэлъ яI, зэкIэмкIи сомэ миллион 14-рэ мин 700-рэ пэIухьащт.

Джащ фэдэу поселкэхэу Каменномостскэм, Победэм ыкIи Удобнэм гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэм икIуапIэхэр ащашIыгъэх, кIэлэцIыкIу IыгъыпIищ, культу­рэм иунитIу ащагъэцэкIэжьыгъ, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр, джэгупIэхэр ашIыгъэх. ПстэумкIи сомэ миллиони 136-м ехъу апэIухьагъ.

Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэ­шIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ программэм къыдыхэлъытагъэу Шэуджэн районым икъуаджэу Джыракъые дэт ФАП-мрэ гурыт еджапIэмрэ щагъэцэкIэжьыгъэх. Сомэ миллион 13-м ехъу ахэм апэIухьагъ.

Мы муниципальнэ образо­ванием ыкIи ащ игъунэгъу Джэ­джэ районым ипсэупIэхэу Семено-Макаренскэм, Днепровскэм, Владимировскэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэм икIуапIэхэр ащагъэпсыгъэх, пстэумкIи сомэ миллион 37-рэ атефагъ.

Къуаджэу Очэпщые щагъэ­псыгъэ спорт ыкIи зыгъэпсэ­фыпIэ паркым ишIын пае сомэ миллион 11-м ехъу къатIупщыгъ, ащ нэмыкIэуи, мыбюджет ахъщэу сомэ мин 800 ха­гъэ­хьагъ.

Программэхэм, проект зэфэшъхьафхэм къадыхэлъытагъэу республикэм щагъэнэфагъэр зэкIэ пIалъэм диштэу агъэцэ­кIагъ. Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм ыпкъ къикIыкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэхэр щыIагъэхэми, IофшIэнхэр зэпагъэугъэхэп. Роспотребнадзорым иса­нитарнэ шапхъэхэр агъэцакIэхэзэ псэуалъэхэр ашIыгъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.