Республикэм жъугъэу вакцинациер щэкIо

Непэ дунаир зыгъэгумэкIырэ коронавирусым пэшIуекIорэ вакцинэхэр Урысыем ишъолъырхэм зэкIэми аIэкIэлъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъэу къыгъэуцугъэм диштэу вакцинациер къэралыгъом жъугъэу щырагъэжьагъ.

Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Ми­нистерствэ къызэри­тыгъэмкIэ, мы узыр къямыутэлIэнымкIэ цIыфхэм ахалъхьэрэ вакцинэу «Спутник V» зыфиIорэм фэдэ 1642-рэ республикэм къыIэкIэхьагъ.

Непэрэ мафэм ехъу-­лIэу шъолъырым щыпсэурэ нэбгырэ миным ехъумэ ар ахалъхьагъ. Мэзаем иублэгъум джыри вакцинэ 6100-рэ къаIэкIэ­хьа­нэу мэгугъэх.

Республикэм щыпсэу­хэу зыныбжь илъэс 18 хъугъэхэм ковидыр къямыолIэным пае прививкэ зарагъэшIын амал яI. Ащ фытегъэпсыхьэгъэ чIыпIэхэр муниципалитетхэм зэкIэми къащызэ­Iуахыгъэх. Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ щыпсэухэрэм урамэу Жуковскэм ыцIэ зыхьырэм иунэу N 18-м къыдыхэт студенческэ поликлиникэм вакцинэр защыхырагъэлъхьан алъэ­кIыщт.

Вакцинацием мэхьанэу иIэм, мы узым пэ­шIуекIогъэным фэшI шIэгъэн фаехэм, нэмыкI лъэ­­ныкъохэм афэгъэхьыгъэ тхыгъэ я 2-рэ нэкIубгъом ижъугъотэщт.