Кандидат хъунхэм фагъэхьазырыщтых

Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» ипроектэу «Федеральный ПолитСтартап» зы­­фиIорэр IофышIэхэм якъыхэхын фытегъэ­псы­хьагъ. Ар икIыгъэ 2020-рэ илъэсым ишэ­кIогъу мазэм атIупщыгъ.

Федеральнэ хэдзынхэм ахэлэжьэнхэм фэхьазыр цIыф чанхэр шъолъырхэм къащыхэ­хыгъэнхэр ары пшъэрылъ шъхьаIэу проектым иIэр.

Урысыем исубъект 85-мэ ялIыкIо 6739-мэ ащ хэлажьэхэмэ ашIоигъоу тхылъхэр къатыгъагъэх. Ахэм нэбгырэ 200-у къахахыгъэмэ «Единэ Россием» и Апшъэрэ партийнэ еджа­пIэ егъэджэнхэр афызэхещэх. УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутат хъун зылъэкIыщт кандидатхэр къыхэхыгъэнхэр ары ащ ипшъэ­рылъыр.

«Единэ Россием» и ЦИК ипащэ игуадзэу, кадровэ по­литикэмкIэ ыкIи гъэсэныгъэм ипро­ектхэмкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Роман Романовым къы­зэриIуагъэмкIэ, еджэныр щылэ мазэм и 19-м рагъэжьагъ. Кандидатхэм семинархэр, лекциехэр, нэмыкI Iофтхьэбзэ зэ­фэшъхьафхэр афызэхащэщтых, зэнэкъокъухэм (дебаты) аха­гъэлэжьэщтых. Еджэныр заухыкIэ, анахь дэгъоу зыкъэзыгъэлъэгъогъэ нэбгырэ 50 къаха­хыщт. «Единэ Россием» ипэшIорыгъэшъ мэкъэтынэу яшъо­лъырхэм ащызэхащэхэрэм ахэр ахэлэжьэщтых.

— Адыгеим щыщэу нэбгырэ 25-мэ проектым хэлажьэмэ ашIоигъоу тхылъхэр къатыгъагъэх, — къыIуагъ Урысые общественнэ организациеу «Еди-нэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Бэрзэдж Асыет. — НыбжьыкIэу «Федеральнэ По­литСтартапым» хэлажьэхэрэм егъэ­джакIохэр яIэпыIэгъухэу яшIэныгъэ хагъэхъощт, опыт яIэ хъущт. 2018-рэ илъэсым про­ек­тым сызыхэлажьэм зэзгъэшIэ­гъагъэр нэужым депутат Iофэу згъэцакIэрэмкIэ къыс­шъхьэ­пэ­жьыгъ. Джы сэ сыегъэджа­кIу, арышъ, цIыфхэм шIуагъэ къафэпхьынэу, яIофыгъохэр зэшIопхынхэу шIоигъоныгъэ уиIэ­ныр пстэумэ анахь шъхьаIэу зэрэщы­тыр алъызгъэIэсыным сыпылъ.