Проектым игъэцэкIэн лъагъэкIуатэ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» къыдыхэлъытэгъэ лъэны­къоу «Цифровая образовательная среда» зыфиIорэм игъэцэкIэн рес­публикэм икъэлэ шъхьаIэ щылъагъэкIуатэ.

Мыекъуапэ гъэсэныгъэмкIэ и Комитет къызэритыгъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым псынкIэу Iоф зышIэрэ интернетыр къалэм иеджэпIи 5-мэ алъыIэсыгъ: зипсауныгъэ зэщыкъогъэ кIэ­лэцIыкIухэм афытегъэпсыхьэгъэ учреждением, я 15-рэ ыкIи я 16-рэ гурыт еджапIэхэм, гурыт еджапIэу — кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 18-м, лицееу N 34-м. Гъэсэныгъэм иучреж­дениехэм аращэлIэгъэ интернетым Iоф зэришIэрэм ипсынкIагъэ зы нэгъэупIэпIэгъум Мбит 50-м щегъэжьагъэу 100-м нэсы.

— Непэрэ шапхъэхэм ади­штэрэ технологиехэр, шIыкIа­кIэхэр кIэлэегъаджэхэм ыкIи кIэлэеджакIохэм къызфагъэфе­дэнхэмкIэ мы проектым ишIо­гъэшхо къэкIо, — къыщаIуагъ къэлэ администрацием.

Джащ фэдэу, блэкIыгъэ илъэ­сым федеральнэ проектэу «Цифровая образовательная среда» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу гъэсэныгъэм иорганизациехэм яматериальнэ-техническэ зытет агъэкIэжьыгъ. Непэ ехъулIэу еджапIэхэм ямобильнэ классхэм апае ноутбук 1545-рэ, Iоф щызышIэхэрэм агъэфедэщт мыщ фэдэ пкъыгъо 309-рэ, интер­активнэ комплекси 103-рэ, нэ­мыкIхэри ащагъэуцугъэх.

— Проектэу «Цифровая образовательная среда» зыфи­Iорэм амалэу къытыхэрэр гъэсэныгъэм исистемэ Iоф щызы­шIэхэрэм зэкIэми, джащ фэ­дэу кIэлэеджакIохэм къызфагъэфедэным мэхьанэшхо иI. Цифрэ шIыкIэм ишIуагъэкIэ кIэлэ­егъаджэхэм административнэ хьылъагъэу апшъэ дэгъэуагъэр нахь макIэ хъущт, ащ дакIоу гъэсэныгъэм ипрограммэхэм ягъэцэкIэнкIэ нахь охътабэ яIэ хъущт, — къыIуагъ гъэсэны­гъэмкIэ къэлэ Комитетым ипащэу Ольга Романенкэм.
(Тикорр.).