Ныбжьым нэмысыгъэу

Медицинэм иIофышIэхэу COVID-19-м пэшIуекIорэ Iоф­тхьабзэхэм ахэлажьэхэрэм фэгъэкIотэнхэр яIэ хъугъэх.

Апэрэр ныбжьым нэмысыгъэу пенсием кIон-хэр ары. УФ-м ФедерациемкIэ и Совет ащ зыщытегущыIэхэм къызэ-ра­IуагъэмкIэ, медицинэм иIо­фышIэхэм япроцент 20 — 25-рэ фэдиз ащ къыхиубытэщт.

Пенсиехэм ясистемэ фэгъэхьыгъэ законым ме­дицинэм щылажьэхэрэм IофшIэгъэ илъэс гъэнэ­фагъэр рагъэкъумэ, пенсиер агъэпсынэу фитыныгъэ къареты. Мы уахътэм коронавирусыр къызэо­лIагъэхэм зы мазэрэ Iоф адэзышIагъэхэм ар мэзищэу къафалъытэ. Арышъ, законым щытхыгъэм на­хьыжьэуи пенсием кIонхэу амал яIэ хъущт.

Джащ фэдэу медицинэм иIофышIэу корона­вирусыр къызэолIагъэхэм афэгъэзагъэхэм автомашинэ къащэфыщтыми, фэ­гъэкIотэнхэр яIэ хъу­гъэх. Сомэ миллионрэ ны­къорэм нахь мылъапIэу къызыхахыкIэ, сомэ мин 375-м кIахьэу къафыра­гъэгъэзэжьыщт.

Врачэу исэнэхьаткIэ IофшIэгъэ илъэсхэр мыма­кIэу зиIэхэм япсэупIэ­хэр приватизировать ашIынхэуи амал къараты.

Медицинэм иIофышIэ­хэм ямызакъоу, сабыибэ зиIэ ныхэми, пенсием зыныбжь екIолIагъэхэм ахалъытэхэу, IофшIэпIэ чIы­пIэр чIэзынагъэхэми аныбжь нэмысызэ пен­сиер агъэпсынэу фитыныгъэ законым къареты. ГущыIэм пае, бзылъфы­гъэу сабыитф е нахьыбэу зиIэм илъэс 50-м пенсием кIон ылъэкIыщт. Сабыищ-плIы зыпIугъэхэр аныбжь нэсынкIэ илъэсищ-плIы къэнагъэу пенсиер агъэпсын фитых. ЯIофшIэгъэ илъэсхэр 15-м къыщымыкIэнхэр ары нэмыкI шапхъэу ащ къы­щыдэлъытагъэр.

Хъулъфыгъэм ыныбжь пенсием екIолIагъэу, зыщылажьэрэм иштат нахь макIэ зашIым е зызэфашIыжьым IофшIэпIэ чIыпIэр чIинагъэмэ, пенсием нэсынкIэ илъэситIу къэнагъэу ар ыгъэпсын фит. ЦIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ Гупчэм нэмыкI IофшIапIэ зэримыгъоты­гъэр къэзыушыхьатырэ тхылъыр къыIихынэу ары ищыкIагъэр.