Зэнэкъокъур шIэхэу рагъэжьэжьыщт

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм языгъэпсэфыгъо мафэхэр аухыгъэх.

2020 – 2021-рэ илъэс ешIэ­гъур мэзаем и 27-м рагъэжьэжьыщт. Командэхэм заугъоижьыгъ, ешIа­кIохэм яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо, ныбджэгъу зэнэкъокъухэм ахэлажьэх.

Дубай щыIэх

Зэхэт Араб Эмиратхэм (ОАР) «Зенит» Санкт-Петербург щыI. Тренер шъхьаIэу Сергей Семак ешIакIохэм гущыIэгъу афэхъугъ. «Зенит» апэрэ чIыпIэм икъыдэхын фэбэнэщт. Сердар Азмун къызегъэзэжьым тIэкIу къызэрэгужъуагъэм фэшI фагъэпытагъ.
«Урал» Екатеринбург Дубай щыIэу зегъэхьазыры.

Футбол клубэу «Тамбов» ипрезидентэу Валерий Оганесян агъэнэфагъ. Къалэу Тамбов истадион зэнэкъокъухэр щызэхащэнхэм афытегъэпсыхьагъэп. Командэм изэIукIэгъухэр Саранскэ е нэмыкI къалэхэм ащэкIо. Апшъэрэ купым «Тамбов» къы­хэзынымкIэ гумэкIыгъохэр иIэх. В. Оганесян иIоф­шIэн зэрэлъигъэкIотэщтым ты­лъыплъэщт.

«Спартак» Москва Голландием икомандэу ПСВ-м Хендрикс Йоррит къыхищыгъ, ар гупчэм щешIэ. «Спартак» ныбджэгъу зэIукIэгъухэр Дубай щыриIэщтых.

ЦСКА-р Испанием щыI. ЕшIакIохэм ащыщэу Бистрович ЦСКА-м хэкIыжьынэу зегъэхьазыры, Испанием кIуагъэхэм ахэтэп.

«Локомотив» Москва Францием икомандэу «Бордом» къыхищыгъ илъэс 29-рэ зыныбжьэу Пабло Насименто. УхъумакIоу ар ешIэ. «Локомотив» Испанием зыщегъэхьазыры.

Адыгеим игъунэгъу Краснодар краим икомандэу «Краснодар» Дубай зыщегъэхьазыры. Тренер шъхьаIэу Мурад Мусаевым къызэриIуагъэу, командэм пшъэрылъ инхэр иIэх.

Европэм и Лигэ щыкIорэ зэнэкъокъум «Краснодар» хэлажьэ. Финалым и 1/16-м хэхьэрэ зэIукIэгъур мэзаем и 18-м Краснодар щыкIощт. «Динамо» Загреб апэрэ ешIэгъур дыриIэщт.

КъэлэпчъэIутэу Андрей Синицыныр «Краснодар» хэкIыжьыгъ. Илъэси 8 командэм ар щешIагъ.

Румынием икомандэ цIэрыIоу «Стяуа» зыфиIорэм хэтэу гупчэм щешIэрэ Деннис Моным илъэс 22-рэ ыныбжь, къэлапчъэм Iэгуа­ор бэрэ дедзэ. «Краснодар» ар къырагъэблагъэ ашIоигъу, ау уасэу ешIакIом лъатыщтымкIэ командэхэм япащэхэр зэзэгъыгъэхэп. Iофыр зэрэлъыкIотэщт шIыкIэр къэшIэгъуае.

«Краснодар» ныбджэгъу ешIэгъухэр ОАЭ-м щыриIэщтых. Польшэм икомандэу «Легием», Беларусым и «Шахтер», нэмыкI­хэм адешIэщт. ЯтIонэрэ едзы­гъом хэхьэрэ зэIукIэгъухэр Испанием щыкIощтых.

Адыгэхэм яижъырэ къалэу Шъачэ икоманди зэнэкъокъум зыфегъэхьазыры. Тренер шъхьа­Iэу Владимир Федотовым ешIэкIо заулэ къыригъэблэгъэн имурад.

«Ахмат», «Рубин», «Динамэр», нэмыкIхэри ныбджэгъу ешIэгъу­хэм ахэлажьэх.