Япсауныгъэ щагъэпытэщт

АР-м социальнэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи IофшIэнымкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритыгъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 11-м къыщегъэжьагъэу реа­би­литационнэ гупчэу «Звездный» зыфиIорэм иIофшIэн ри­гъэжьэжьыгъ.

КIэлэцIыкIухэм ыкIи ахэм ягъусэ нахьыжъхэм медико-социальнэ фэIо-фашIэхэр афа­гъэцэкIэнхэу мыщ къэкIох.

Врачхэм къафатхыгъэ узхэм атегъэпсыхьагъэу кIэлэ­цIыкIу 27-мэ мэфэ 18-м къыкIоцI япсауныгъэ зэтеуцожьыным Iоф дашIэщт:

физиотерапи­ер, Iэзэгъу гъэпскIынхэр, мас­­саж зэ­фэшъхьафхэр, чый Iэзэгъухэр, пкъынэ-лынэр зыгъэпы­тэрэ шхы­ныгъохэр.

Ащ нэмыкIэу, акъылым, гуфэ­плъэныгъэм, гупшысэным афэ­IорышIэрэ коррекционнэ­-хэ­хъо­ныгъэ сыхьатхэр, джэгукIэ­хэр учреждением испециалистхэм кIэлэцIыкIухэм афызэхащэх.