ШъхьэкIафэр къылэжьыгъ

Ны пэпчъ исабый кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ри­тыным ыпэкIэ ар зыIэкIэфэщт кIэлэпIур зы­фэдэщтым егъэгумэкIы. ГукIэгъу зыхэлъ цIыф дэгъу исабый риты шIоигъоу ащ пэ­шIорыгъэшъэу кIэупчIэ. Непэ зигугъу къэтшIыщт кIэлэпIу IэпэIасэр Инэм дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Насып» зыфиIорэм иIофышIэу КIыкI Марыет Шумафэ ыпхъур ары. Цыхьэ зыфашIырэмэ ыкIи иIоф­шIэнкIэ зищытхъу чыжьэу Iугъэ кIэлэпIумэ ар зэу ащыщ.

Марыет сабыйхэр шIу елъэгъух, дахэу адэзекIо, щэIэгъэшхо афыриI. Исэнэхьат хэшIыкIышхо зэрэфыриIэм къыхэкIэу егъэджэн Iофтхьабзэхэр гъэ­шIэгъонэу зэхищэн елъэкIы. МэфэкI мафэхэм яхъулIэу ут­ренникхэр егъэхьазырых, ны-тыхэр къырегъэблагъэх.

КIэлэцIыкIухэм ягъэсэныгъэ­пIуныгъэ унагъом къыщежьэ, нэужым ар кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм щылъагъэкIуатэ. О уисабый зэрэпшIоигъоу пфэмыгъэдаIо хъумэ, ащ угукIэ уигъэгупсэ­фырэп. Мыщ дэжьым упчIэ къэуцу: «Адэ сыдэущтэу хымэ сабыир бгъэдэIощта? ЯпIорэм агу етыгъэу къедэIунхэу ыкIи агъэцэкIэнхэу сыдэущтэу бгъэсэщтха?» А упчIэм иджэуап щымыIэ фэдэу къыпщэхъу, ау ар къэгъотыгъуаеп, уиIофшIэн уфэщагъэу шIу плъэгъу хъумэ.

Ащ фэдэу ыгу етыгъэу Iоф зэришIэрэм къыхэкIэу къы­дэлажьэхэрэми, зисабый ыгъэсэрэ ны-тыхэми Марыет шъхьэ­кIэфэныгъэшхо къыфашIы, къы­­фэразэх.

Марыет сабыйхэм ыгукIэ афэкъабз, кIэлэцIыкIу пэпчъ екIолIэкIэ гъэнэфагъэ къыфе­гъоты, дэгъумрэ дэимрэ зэха­шIыкIын алъэкIынэу егъасэх.

Лъэшэу тыфэразэу «тхьауегъэпсэу» етэIо кIэлэпIоу КIыкI Марыет.